Làm việc thông minh

Phần mềm dự toán với các tính năng tự động, làm việc thông minh, linh hoạt trong nhiều thao tác khi lập dự toán công trình:

–  Nhận dạng các sai sót trong quá trình thực hiện hoặc thẩm định một hồ sơ dự toán với các sai sót về định mức, đơn giá, ….

–  Tự động đưa ra các số liệu chuẩn xác theo định mức, theo đơn giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy, ….

–  Hỗ trợ tự động cho công tác thẩm định dự án đầu tư, kiểm soát các chi phí đầu tư xây dựng công trình.

–  ……………………………………………..

 

phan-mem-du-toan-tham-tra-don-gia-vat-lieu-don-gia-nhan-cong-gia-ca-mayPhần mềm dự toán, dự toán Escon tự động thẩm tra sai lệch định mức, giá ca máy, giá nhân công trong hồ sơ dự toán.