Menu

Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019.

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã công bố Thông tư số 10/2019/TT-BXD về việc Ban hành định mức xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh

Ban hành kèm theo Thông tư này định mức xây dựng gồm: định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình; định mức dự toán xây dựng công trình; định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình; định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ; định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; định mức sử dụng vật liệu xây dựng. Định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để áp dụng vào việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác có thể áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để xác định chi phí đầu tư xây dựng làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

Điều 3. Xử lý chuyển tiếp
Việc áp dụng định mức xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và đang triển khai thực hiện thì tiếp tục sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trường hợp gói thầu xây dựng chưa ký kết hợp đồng sau ngày có hiệu lực của Thông tư này thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để điều chỉnh giá gói thầu xây dựng nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án.

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP:

a) Trường hợp gói thầu đã sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để xác định giá gói thầu xây dựng, đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

b) Trường hợp gói thầu xây dựng chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu hoặc đang thực hiện lựa chọn nhà thầu trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thì áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để cập nhật giá gói thầu xây dựng.

3. Đối với hợp đồng xây dựng theo đơn giá điều chỉnh đã được ký kết trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thì việc điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ nội dung đã ký kết và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng để thực hiện.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2020.

NỘI DUNG CHÍNH:

1. Định mức dự toán xây dựng công trình. Tải QĐ tại đây

Tập định mức dự toán được trình bầy theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất, gồm 13 chương:

Chương 1: Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng

Chương 2: Công tác thi công đất, đá, cát

Chương 3: Công tác thi công cọc

Chương 4: Công tác thi công đường

Chương 5: Công tác xây gạch đá

Chương 6: Công tác thi công kết cấu bê tông

Chương 7: Công tác bê tông đúc sẵn

Chương 8: Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện gỗ

Chương 9: Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện sắt thép

Chương 10: Công tác hoàn thiện

Chương 11: Các công tác khác

Chương 12:  Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng

Chương 13: Công tác xây dựng sử dụng tro xỉ nhiệt điện

2. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình. Tải QĐ tại đây

Tập định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hóa thống nhất, gồm 4 chương:.

Chương 1: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình, hệ thống chiếu sáng công cộng

Chương 2: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng

Chương 3: Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị

Chương 4: Công tác khác

3. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ. Tải QĐ tại đây

Tập định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hóa thống nhất, gồm 18 chương:

Chương 1: Lắp đặt máy công cụ và máy gia công kim loại khác

Chương 2: Lắp đặt máy và thiết bị nâng chuyển

Chương 3: Lắp đặt máy nghiền, sàng, cấp liệu

Chương 4: Lắp đặt lò và thiết bị trao đổi nhiệt

Chương 5: Lắp đặt máy bơm, quạt, trạm máy nén khí

Chương 6: Lắp đặt thiết bị lọc bụi và ống khói

Chương 7: Lắp đặt thiết bị cân, đóng bao và xếp bao

Chương 8: Lắp đặt thiết bị trộn, khuấy, đùn ép liệu & gạt, đảo, đánh đống

Chương 9: Lắp đặt thiết bị bunke, bình bể và thiết bị sản xuất khí

Chương 10: Lắp đặt Turbin

Chương 11: Lắp đặt máy phát điện và thiết bị điện

Chương 12: Lắp đặt thiết bị van

Chương 13: Lắp đặt thiết bị phân ly, ly tâm và tạo hình

Chương 14: Lắp đặt hệ thống đƣờng ống công nghệ

Chương 15: Lắp đặt thiết bị đo lƣờng và điều khiển

Chương 16: Lắp đặt máy và thiết bị chế biến

Chương 17: Gia công & lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn

Chương 18: Công tác khác

4. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình. Tải QĐ tại đây

Tập định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hóa thống nhất, gồm 10 chương:

Chương 1: Công tác đào đất, đá bằng thủ công để lấy mẫu thí nghiệm

Chương 2: Công tác thăm dò địa vật lý

Chương 3: Công tác khoan

Chương 4: Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan

Chương 5: Công tác thí nghiệm tại hiện trường

Chương 6: Công tác đo vẽ lập lưới khống chế mặt bằng

Chương 7: Công tác đo khống chế cao

Chương 8: Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình

Chương 9: Công tác số hóa bản đồ

Chương 10: Công tác đo vẽ bản đồ

5. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng. Tải QĐ tại đây

Tập định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hóa thống nhất, gồm 4 chương:

Chương 1: Công tác phá dỡ, tháo dỡ, làm sạch bộ phận, kết cấu công trình

Chương 2: Công tác sửa chữa, gia cố bộ phận, kết cấu công trình

Chương 3: Công tác sửa chữa công trình giao thông trong đô thị

Chương 4: Công tác bảo dưỡng công trình giao thông đô thị

6. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Tải QĐ tại đây

Tập định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hóa thống nhất, gồm 3 chương:

Chương 1: Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Chương 2: Thí nghiệm cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng

Chương 3: Công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng

 

* Phần mềm dự toán Escon đã cập nhật đầy đủ các bộ Định mức dự toán ban hành và Đơn giá của tất cả các địa phương. Để cập nhật bộ định mức mới này ta làm như sau:

B1:  Vào menu CÔNG CỤ => Chọn Cập nhật dữ liệu

B2:  Click chọn "Định mức Xây dựng" và tải về.

 

>>>>Xem thêm

  1. Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quyết định số 780/qđ-ubnd ngày 27/3/2020 của ubnd tỉnh lào cai về việc công bố nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh lào cai.
  2. Cập nhật hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất các tỉnh thành
  3. Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  4. Hệ thống thông tư hướng dẫn Nghị định 68 của Bộ xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, hiệu lực áp dụng từ 15/02/2020
  5. Phần mềm Dự toán Escon - Công cụ không thể thiếu cho các Công trình xây dựng lớn.
  6. Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon
  7. Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019
  8. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
//đặt mua