Menu

Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) và Phần lắp đặt (bổ sung) năm 2017

Ngày 04/04/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 235/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) và Quyết định số 236/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần lắp đặt (bổ sung) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng theo Quyết định số 235/QĐ-BXD: Tải QĐ tại đây

Tập định mức dự toán được trình bầy theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng đã được công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi và bổ sung vào nội dung 6 chương.

 

 

  

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung)  theo Quyết định số 236/QĐ-BXD: Tải QĐ tại đây

Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt đã được công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng bổ sung vào chương II.

 

Quyết định số 235/QĐ-BXD và Quyết định số 236/QĐ-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2017.

* Phần mềm dự toán Escon đã cập nhật đầy đủ các bộ Định mức ban nghành và Đơn giá của tất cả các địa phương. Để cập nhật bộ định mức mới này ta làm như sau:

B1:  Vào lựa chọn đơn giá chọn "Tải thêm đơn giá"

B2:  Tick chọn "Định mức Xây dựng" và tải về.

 

 

>>> Xem thêmGiới thiệu phiên bản mới Phần mềm dự toán Escon 15  giúp Bạn khai thác các tính năng mới trong phần mềm dự toán công trình.

 

 

//đặt mua