Menu

Cập nhật hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất các tỉnh thành

   Hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất (Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành Định mức xây dựng; Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành định mức xây dựng. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công. Các văn bản mới nhất các tỉnh thành)

STT

Tỉnh/TP

Nội dung

Chi tiết

1

Bộ Xây dựng

- Áp dụng thông tư số 11/2021/TT-BXD, số 12/2021/TT-BXD, số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng trên dự toán Escon

Xem thêm

- Một số thay đổi của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xem thêm

- Một số thay đổi của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành Định mức xây dựng

Xem thêm

- Một số thay đổi của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Xem thêm

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Xem thêm
- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng: Ban hành định mức xây dựng Xem thêm
- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình Xem thêm

- Quyết định số 816/QĐ-BXD ngày 18/6/2020 của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm

- Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Xem thêm

- Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Xem thêm

- Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành định mức xây dựng

Xem thêm

- Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Xem thêm

- Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Xem thêm

- Hướng dẫn Cước vận chuyển cơ giới định mức 10/2019-BXD trên phần mềm Dự toán Escon

Xem thêm

- Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon

Xem thêm

2

An Giang

- Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng và bảng ca máy năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Xem thêm

- Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh An Giang theo Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng và bảng ca máy năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Xem thêm

3

Bà Rịa - Vũng Tàu

Văn bản số 488/SXD-KTVLXD ngày 19/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình theo định mức mới do Bộ Xây dựng ban hành

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo đơn giá sửa đổi, bổ sung số 2312/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 và 3132/2020/SXD-KTVLXD ngày 24/8/2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xem thêm

4

Bắc Kạn

 

Xem thêm

5

Bắc Giang

- Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm

- Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm

- Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Xem thêm

- Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm

6

Bạc Liêu

Quyết định 08a/QĐ-SXD của Sở Xây dựng ngày 25/02/2020. V/v Công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Xem thêm

Quyết định 10a/QĐ-SXD của Sở Xây dựng ngày 02/03/2020. V/v Công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán theo Quyết định số 08a,10a/QĐ-SXD của SXD Tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu

Xem thêm

Quyết định số 40/QĐ-SXD ngày 02/6/2020 của SXD Tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon theo Quyết định số 40/QĐ-SXD ngày 02/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Xem thêm

7

Bắc Ninh

Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND Tỉnh Bắc Ninh về việc công bố giá nhân công trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành Tỉnh Bắc Ninh

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND Tỉnh Bắc Ninh về việc công bố giá nhân công trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành Tỉnh Bắc Ninh.

Xem thêm

8

Bến Tre

Văn bản Số 362 /SXD-KT&VLXD V/v ý kiến hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Xem thêm

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bến Tre theo Văn bản số 362/SXD-KT&VLXD ngày 04/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 3424/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Bến Tre

Xem thêm

9

Bình Định

Văn bản 946/UBND-LT ngày 21/02/2020 của UBND Tỉnh Bình Định về Đơn giá Nhân công Xây dựng

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng Escon để lập dự toán theo Văn bản số 946/ UBND-KT ngày 21/2/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc Công bố Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định

Xem thêm

10

Bình Dương

Văn bản số 686/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Công văn 686/UBND-KT ngày 20/2/2020 của UBND tỉnh về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 4108, 4110, 4111, 4112, 4124/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Bình Dương

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 781/SXD-KTKT ngày 11/03/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

Xem thêm

11

Bình Phước

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 3544/QĐ-SXD ngày 30/12/2020 của Sở xây dựng tỉnh Bình Phước

Xem thêm

12

Bình Thuận

Văn bản số 588/ SXD-QLXD&HTKT ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận V/v Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Văn bản số 588/ SXD-QLXD&HTKT ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

Xem thêm

Văn bản số 514/SXD-QLXD&HTKT ngày 03/03/2020 của Sở Xây dựng Bình Thuận công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem thêm

13

Cà Mau

 

Xem thêm

14

Cần Thơ

 

Xem thêm

15

Cao Bằng

Quyết định số 146/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc công bố giá nhân công xây dựng tỉnh Cao Bằng

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Văn bản số 146/ QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng

Xem thêm

16

Đà Nẵng

Văn bản 1543/UBND-SXD ngày 13/3/2020 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các Thông tư số 10,11,15,16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây Dựng

Xem thêm

17

Đắk Nông

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Công văn số 359/SXD-KT & QLHĐXD ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông

Xem thêm

Văn bản Số 868/SXD-KT&QLHĐXD ngày 22/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông V/v công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý I/2020

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Văn bản Số 868/SXD-KT&QLHĐXD ngày 22/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông V/v công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý I/2020

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông

Xem thêm

18

Đắk Lắk

Văn bản 624 /SXD-KTVLXD V/v hướng dẫn về phương pháp lập dự toán và xác định chi phí nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Xem thêm

Công văn số 1020/UBND-CN ngày 11/02/2020 về tăng cường công tác quản lý định mức dự toán xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán theo công văn 1020/UBND-CN, và công văn số 624/SXD trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 09/04/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Xem thêm

19

Điện Biên

Quyết định số 420/QĐ-SXD ngày 08/4/2020 của Sở Xây Dựng tỉnh Điện Biên về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon theo Quyết định số 420/QĐ-SXD ngày 08/4/2020 của Sở Xây Dựng tỉnh Điện Biên về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 2000/QĐ-SXD ngày 15/1/2021 của Sở xây dựng tỉnh Điện Biên

Xem thêm

20

Đồng Nai

Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Xem thêm

Quyết định số 79/QĐ-SXD ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng Quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Xem thêm

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công, giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 78,79/QĐ-SXD ngày 29/4/2020 trên Phần mềm dự toán Escon

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

Xem thêm

21

Đồng Tháp

Quyết định số 40/QĐ-SXD ngày 22/5/2020 của SXD tỉnh Đồng Tháp Về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Xem thêm

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công, giá nhân công xây dựng tỉnh đồng tháp theo quyết định 40/qđ-sxd 22/5/2020

Xem thêm

22

Gia Lai

Văn bản số 468/SXD-QLXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng Gia Lai về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Văn bản số 468/SXD-QLXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng Gia Lai về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Xem thêm

Văn bản số 223/SXD-QLXD ngày 14/02/2020 của Sở Xây dựng Gia Lai hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Phụ lục 1, 2 kèm theo là đơn giá nhân công xây dựng

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Văn bản số 223/ SXD-QLXD ngày 14/2/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Xem thêm

23

Hà Giang

Văn bản 1032/UBND-KTTH ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Hà Giang về việc công bố tạm thời đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon theo Văn bản 1032/UBND-KTTH ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Hà Giang về việc công bố tạm thời đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Xem thêm

24

Hà Nam

Quyết định số 706/QD-UBND ngày 06/04/2020 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo văn bản số 1291/BXD-KTXD ngày 23/03/2020 của Bộ Xây dựng

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon theo Quyết định số 706/QD-UBND ngày 06/04/2020 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo văn bản số 1291/BXD-KTXD ngày 23/03/2020 của Bộ Xây dựng

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Hà Nam

Xem thêm

25

Hà Nội

Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Sở Xây dựng Hà Nội công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xem thêm

Văn bản số 1408/UBND-KT ngày 20/04/2020 của UBND tp Hà Nội về việc thực hiện một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn TP Hà Nội theo Văn bản số 1408/UBND-KT ngày 20/04/2020 của UBND tp Hà Nội về việc thực hiện một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xem thêm

26

Hà Tĩnh

Quyết định số 849/SXD-QLHĐXD ngày 15/4/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tạm thời và một số nội dung về quản lý chi phí ĐTXD theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 849/SXD-QLHĐXD ngày 15/4/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tạm thời và một số nội dung về quản lý chi phí ĐTXD theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 4354/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Xem thêm

27

Hải Dương

Công Văn 210/SXD-KT&VLXD của Sở Xây dựng Hải Dương ngày 17 tháng 2 năm 2020.

Xem thêm

Văn bản số 260/ SXD-KT&VLXD ngày 25/2/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương về việc áp dụng đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo Văn bản số 260/ SXD-KT&VLXD ngày 25/2/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương về việc áp dụng đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Xem thêm

28

Hải Phòng

Văn bản số 1449/SXD-KTVL ngày 9/04/2020 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc triển khai thực hiện nghị định số 68/2019/ND-CP ngày 14/08/2019 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND thành phố Hải Phòng

Xem thêm

29

Hậu Giang

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang

Xem thêm

30

Hồ Chí Minh

Văn bản số 3595/SXD-KTXD của Sở Xây dựng tp Hồ Chí Minh về việc thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng và xử lý chuyển tiếp theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Xem thêm

Tờ trình số 6321/TTr-SXD-KTXD ngày 10/6/2020 của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công, đơn giá nhân công xây dựng quý I, II năm 2020 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND TP Hồ Chí Minh về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Đơn giá nhân công xây dựng quý I, II năm 2020 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon theo Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

Xem thêm

31

Hòa Bình

Văn bản số 747/SXD-QLXD ngày 25/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo Văn bản số 747/SXD-QLXD ngày 25/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 149/QĐ-SXD ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình

Xem thêm

32

Hưng Yên

Văn bản số 131/SXD-KT&VLXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên về việc hướng dẫn tạm thời lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo Văn bản số 131/SXD-KT&VLXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên về việc hướng dẫn tạm thời lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên

Xem thêm

33

Khánh Hòa

Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Xem thêm

Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Xem thêm

34

Kiên Giang

Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 30/07/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 30/07/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang

Xem thêm

35

Kon Tum

Văn băn số 315/SXD-QLXD của Sở Xây Dựng Kon Tum V/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn Kon tum.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Văn bản số 315/SXD-QLXD ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa tỉnh Kon Tum

Xem thêm

36

Lai Châu

Văn bản số 196/SXD-KT&VLXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng Lai Châu công bố Đơn giá nhân công xây dựng Quý I trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Văn bản số 196/SXD-KT&VLXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng Lai Châu công bố Đơn giá nhân công xây dựng Quý I trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Xem thêm

37

Lâm Đồng

Văn bản số 578/SXD-KTVLXD QLN & TTBĐS ngày 31/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc hướng dẫn việc xác định đơn giá xây dựng công trình trong thời gian chờ công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Xem thêm

Quyết định số 90/QĐ-SXD ngày 11/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng và phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công tháng 5 và 6 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Văn bản số 578/SXD-KTVLXD QLN & TTBĐS ngày 31/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc hướng dẫn việc xác định đơn giá xây dựng công trình trong thời gian chờ công bố đơn giá nhân công,

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 90/QĐ-SXD ngày 11/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng và phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công tháng 5 và 6 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Xem thêm

38

Lạng sơn

Văn bản số 263/SXD-KT & VLXD ngày 06/03/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Văn bản số 263/SXD-KT & VLXD ngày 06/03/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 21/1/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn

Xem thêm

39

Lào Cai

Quyết định 780/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai V/v công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào cai.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Công bố nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Xem thêm

Bảng giá ca máy thiết bị thi công Lào Cai 2020 theo Quyết định 1100/QĐ-UBND ngày 22/4/2020

Xem thêm

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công Lào Cai theo Quyết định 1100/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 trên Phần mềm dự toán Escon

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem thêm

Lào Cai áp dụng thông tư số 11/2021/TT-BXD, số 12/2021/TT-BXD, số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng trên dự toán Escon như thế nào ?

Xem thêm

40

Long An

Quyết định số 449/QĐ-SXD ngày 21/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Long An về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng, đơn giá nhân công tư vấn xây dựng, bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng quý I và II năm2020 trên địa bàn tỉnh Long An.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon theo Quyết định số 449/QĐ-SXD ngày 21/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Long An về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng, đơn giá nhân công tư vấn xây dựng, bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng quý I và II năm2020 trên địa bàn tỉnh Long An.

Xem thêm

41

Nam Định

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Nam Định theo Văn bản số 191/SXD-QLXD ngày 21/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Nam Định

Xem thêm

42

Nghệ An

Văn bản số 362/SXD-KTKH ngày 13/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An về việc thống nhất thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Văn bản số 362/SXD-KTKH ngày 13/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An về việc thống nhất thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng

Xem thêm

Quyết định số 1104/QĐ-SXD ngày 08/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 1104/QĐ-SXD ngày 08/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 3827/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh Nghệ An

Xem thêm

43

Ninh Bình

Văn bản số 538/SXD-KT & VLXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo Văn bản số 538/SXD-KT & VLXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình

Xem thêm

44

Ninh Thuận

Văn bản số 684/SXD-QLHĐD&HTKT ngày 18/03/2020 của Sở Xây dựng Ninh Thuận về việc hướng dân lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận

Xem thêm

45

Phú Thọ

Căn cứ Văn bản số 1142/UBND-KTN ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo Văn bản số 1142/UBND-KTN ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ

Xem thêm

46

Phú Yên

Thông báo số 17/TB-SXD ngày 15/02/2020 của Sở Xây dựng Phú Yên hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong thời gian chưa ban hành bộ Đơn giá xây dựng công trình

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Phú Yên

Xem thêm

47

Quảng Bình

- Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Xem thêm

48

Quảng Nam

Văn bản số 185/SXD-VP Của Sở XD Quảng Nam V/v thực hiện các TT của Bộ Xây dựng về hướng dẫn triển khai nghị định 68/NĐ-2019 ngày 14/08/2019 của CP.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố tạm thời áp dụng đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh

Xem thêm

49

Quảng Ngãi

Hướng dẫn số 218/HD-SXD ngày 17/02/2020 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi. Hướng dẫn tạm thời về việc xác định đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo các bộ định mức xây dựng, định mức ca máy do Bộ Xây dựng ban hành làm cơ sở để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Phụ lục kèm theo là công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Xem thêm

Văn Bản số 555/UBND-CNXD của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc đơn giá nhân công xây dựng tạm thời trên địa bản tỉnh.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Văn bản số 555/ UBND-CNXD ngày 14/2/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Xem thêm

50

Quảng Ninh

Văn bản số 438/SXD-KT&VLXD ngày 18/02/2020 của Sở Xây dựng Quảng Ninh hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng

Xem thêm

51

Quảng Trị

Văn bản số 1335/UBND-CN ngày 30/03/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng và hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng

Xem thêm

52

Sóc Trăng

 

Xem thêm

53

Sơn La

Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Xem thêm

Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Quyết định số 1086, 1087/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La

Xem thêm

54

Tây Ninh

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh

Xem thêm

55

Thái Bình

Quyết định số 51/QĐ-SXD của Sở Xây dựng Thái Bình ban hành ngày 28/02/2020 V/v công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo Văn bản số 51/ QĐ-SXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 3432/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Thái Bình

Xem thêm

56

Thái Nguyên

Quyết định số 891/QD-UBND ngày 01/4/2020 của UVND tỉnh Thái Nguyên Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định số 891/QD-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 12/1/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm

57

Thanh Hóa

Công văn số 2009/UBND-CN ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định 68/NĐ-CP.

Xem thêm

Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Công văn số 2009/UBND-CN ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa

Xem thêm

58

Thừa Thiên – Huế

Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 13/03/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố đơn giá nhân công, giá ca máy để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Văn bản số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa

Xem thêm

59

Tiền Giang

Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 14/07/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng

Xem thêm

Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 14/07/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Xem thêm

60

Trà Vinh

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 3820/QĐ-UBND ngày 1/12/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh

Xem thêm

61

Tuyên Quang

Văn bản số 193/SXD-CCGĐ ngày 21/02/2020 của Sở Xây dựng Tuyên Quang hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Phụ lục kèm theo là đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theoVăn bản số 193/ SXD-CCGD ngày 21/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang

Xem thêm

62

Vĩnh Long

Văn bản số 488/SXD-KT&VLXD ngày 20/03/2020 của Sở Xây dựng Vĩnh Long V/v Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng và giá ca máy thiết bị thi công xây dựng

Xem thêm

63

Vĩnh Phúc

Văn bản số 486/SXD-KTVLXD ngày 27/02/2020 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc công bố đơn giá nhân công xây dựng tạm thời và hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Văn bản số 486 /SXD – KTVLXD ngày 27/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

Xem thêm

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Xem thêm

64

Yên Bái

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 1/9/2020 của UBND tỉnh Yên Bái

Xem thêm

65

Tập đoàn điện lực Việt Nam

 

Xem thêm

 

 

 

>>>>Xem thêm

  1. Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  2. Hệ thống thông tư hướng dẫn Nghị định 68 của Bộ xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, hiệu lực áp dụng từ 15/02/2020
  3. Phần mềm Dự toán Escon - Công cụ không thể thiếu cho các Công trình xây dựng lớn.
  4. Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon
  5. Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019
  6. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

//đặt mua