Menu

Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai năm 2016

Ngày 08 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND về việc:

 - Công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng;

 - Công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt;

 - Công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát;

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1.CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ :

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;

- Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng Về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng.

- Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) 1172/QDBXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây Dựng.

- Quyết Định 588/QĐ-BXD ngày 29 tháng 5 năm 2014 Về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

- Căn cứ vào Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/11/2012 và Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt (sửa đổi và bổ xung);

- Văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát Xây dựng;

- Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2016;

- Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai thời điểm Quý II năm 2016.

2. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ :

Định mức dự toán bao gồm các chi phí sau:

* Chi phí vật liệu: Chi phí vật liệu trong đơn giá là chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ (không kể các vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần dùng cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác xây lắp. Chi phí vật liệu đã bao gồm hao hụt ở khâu thi công, riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát. 
- Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo mặt bằng giá Quý II năm 2016 của tỉnh Lào Cai (Mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và là giá xác định tại mỏ, cơ sở khai thác, sản xuất vật liệu hoặc trên địa bàn TP Lào Cai chưa tính đến chi phí vận chuyển đến chân công trình).

- Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tạm tính theo mức giá tham khảo tại thị trường. Một số đơn giá công tác xây dựng chưa tính chi phí vật liệu chính, khi lập dự toán, cần tính toán chi phí vật liệu chính để bổ sung trực tiếp vào đơn giá.

- Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch theo nguyên tắc sau: Các đơn vị căn cứ vào giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực; ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định mức bù, trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán.

* Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định trên địa bàn vùng II (thành phố Lào Cai) theo Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đối với công trình xây dựng trên địa bàn khác của tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, thì chi phí nhân công trong đơn giá được điều chỉnh theo hệ số,cụ thể:

+ Vùng III (huyện Sa Pa, huyện Bảo Thắng), hệ số: 0,930;

+ Vùng IV (các huyện còn lại), hệ số: 0,884;

 * Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định trên trên địa bàn vùng II (thành phố Lào Cai) theo Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2016. Chi phí máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn khác của tỉnh Lào Cai thì được bù trừ chênh lệch giữa giá giá ca máy tại từng khu vực theo Quyết định số 2422/QĐUBND nêu trên so sánh với giá ca máy trong đơn giá (Vùng II) và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí máy thi công trong dự toán.

Các cơ sở pháp lý để tính giá ca máy:

- Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng Về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

- Nguyên giá máy xác định bằng 70% nguyên giá máy được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

- Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công thương Quyết định quy định về giá bán điện.
- Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh về ban hành đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Giá nhiên liệu, năng lượng: Mức giá (chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường) các loại xăng, dầu, điện hoặc khí nén (đ/lít, đ/Kwh, đ/m3) tính theo mức giá tại thời điểm quý II/2016 tại tỉnh Lào Cai (giá xăng Mogas 92 lấy theo Quyết định số 352/PLXLC-QĐ ngày 05/4/2016, giá Dầu Diezel 0,05S lấy theo Quyết định số 394/PLXLC-QĐ ngày 20/4/2016 của công ty Xăng dầu Lào Cai; giá điện năng lấy theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công thương: Quy định về giábán điện ), cụ thể như sau:

  • Giá xăng Mogas 92 KC = 11.118 đồng /lít ;
  • Giá dầu Diezel 0,05S = 8.245 đồng /lít ;
  • Giá điện: = 1.518 đồng /kWh ;

Hệ số chi phí nhiên liệu, dầu mỡ phụ cho một ca máy làm việc, được quy định như sau:

  • Động cơ xăng:   1,03 ;
  • Động cơ diezel: 1,05 ;
  • Động cơ điện:   1,07 ;

==>Toàn bộ các bộ đơn giá nêu trên đã được tích hợp sẵn trong phần mềm dự toán EsconVới đầy đủ các tính năng của một phần mềm dự toán, đáp ứng được hoàn toàn việc lập dự toán của Lào cai như: Tính cước vận chuyển(Cơ giới, thủ công) Tính Bù giá ca máy thời điểm (Đặc thù theo phương pháp lập dự toán của Lào Cai). Bảng tổng hợp kinh phí hạng mục thể hiện chi tiết phần bù (Bù cước vận chuyển, Bù nhân công, Bù giá ca máy giữa các vùng theo giá ca máy thời điểm GCM 2422, bù chênh lệch nhân công, bù giá nhiên liệu...)

Quý khách muốn đăng ký sử dụng vui lòng click vào đây để tải về (hoàn toàn Miễn phí)

Link xem video hướng dẫn phần mềm dự toán Escon

Chi tiết vui lòng liên hệ

Mr. Quang: 0908.366.986 – 0967.33.13.69

https://www.facebook.com/cic.com.vn

Trân trọng!

//đặt mua