Menu

Đơn giá Nhân công tỉnh Gia Lai năm 2022 theo Quyết định 40/SXD-QLXD

I. Cơ sở ban hành Đơn giá Nhân công tỉnh Gia Lai năm 2022:

 • Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2022 của Bộ trưởng Bộ xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
 • Căn cứ Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai;
 • Căn cứ Công văn số 1563/UBND-CNXD ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
 • Căn cứ Công văn số 3518/VKT-GXD ngày 23/12/2021 của Viện Kinh tế Xây dựng báo cáo kết quả xác định đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Gia Lai;

II. Quyết định 40/SXD-QLXD về việc Công bố Đơn giá Nhân công tỉnh Gia Lai năm 2022:

 • Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai được phân nhóm theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD và phân thành 02 vùng theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Trong đó:
  • Vùng III gồm: thành phố Pleiku
  • Vùng IV gồm: Các huyện, thị xã còn lại.
 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố cho bậc bình quân, việc xác định đơn giá nhân công cho từng bậc cụ thể thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2 Phụ lục số IV Thông tư số 13/2021/TT-BXD.
 •  Công bố này có hiệu lực áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai kể từ ngày ký và thay thế cho công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Văn bản số 1863/SXD-QLXD ngày 19/10/2020 và hướng dẫn đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tại Văn bản số 2028/SXD-QLXD ngày 15/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai

 

III. Hướng dẫn Cập nhật Đơn giá Nhân công tỉnh Gia Lai năm 2022 trên dự toán ESCON:

3.1 Cập nhật Bảng tra mức lương:

Bạn vào (1) Công Cụ, (2) chọn Cập nhật dữ liệu, (3) tại mục Dữ liệu khác, (4) Chọn Bảng tra mức lương, (5) Chọn Tải về.

/upload/images/huynhthai/bang-tra-muc-luong-2022.png

3.2 Áp dụng trên dự toán ESCON:

Tại Bảng Giá Vật Tư, bạn chọn Giá Nhân Công, (1) Chọn Tra cứu mức lương, (2) Chọn Tỉnh Gia Lai, Quận/Huyện phù hợp và Chọn văn bản 40/SXD-QLXD, (3) Chọn Đồng ý để Escon tự động tính đơn giá Nhân công tỉnh Gia Lai năm 2022

-----------------------------------------------------

>>>>Xem thêm

 1. Video hướng dẫn áp dụng thông tư số 11/2021/TT-BXD, số 12/2021/TT-BXD, số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng trên dự toán Escon
 2. Một số thay đổi của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 3. Một số thay đổi của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành Định mức xây dựng
 4. Một số thay đổi của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Trong quá trình sử dụng phần mềm các bạn liên lạc theo thông tin sau để được hỗ trợ:

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại liên lạc

Email

Mr Thìn

0986 261 777

vuthin@cic.com.vn

Mr Quang

0967 33 1369

0908 366 986

quangta@cic.com.vn

Mr Thái

0939 261 463

huynhthai@cic.com.vn

Trân trọng!

//đặt mua