Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS

Phiên bản đầy đủ: định mức 97 /BXD-KTTC Quy hoạch phát triển...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
ỊNH MỨC CHI PHÍ LẬP, THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH
VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Văn bản số: 97/BXD-KTTC ngày 17 /01/2008
của Bộ Xây dựng)


PHẦN I
HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng gồm: Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng vùng, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu được quy định tại Điều 9, Mục I, Chương II, Nghị định 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

2. Định mức chi phí cho dự án quy hoạch và dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng là mức chi để thực hiện toàn bộ nội dung công việc theo trình tự lập, thẩm định và trình duyệt dự án, không bao gồm chi phí để thực hiện các công việc thăm dò, khảo sát địa chất, địa vật lý, đo vẽ bản đồ, tổ chức đấu thầu, thuế giá trị gia tăng.

3. Định mức chi phí này là cơ sở để xây dựng dự toán và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc quản lý và sử dụng chi phí theo chế độ tài chính hiện hành.

PHẦN II
ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHO DỰ ÁN QUY HOẠCH VÀ DỰ ÁN
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

I- Định mức chi phí cho dự án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng:

1. Định mức chi phí (mức vốn) cho dự án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng:

Định mức chi phí cho dự án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở định mức chi phí cho dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với mức sau:

- Mức vốn cho dự án Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam được tính không vượt quá 30% mức vốn tối đa của dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

- Mức vốn cho dự án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng vùng được tính không vượt quá 30% mức vốn tối đa của dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng.

- Mức vốn cho dự án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tính không vượt quá 30% mức vốn tối đa của dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh.

- Mức vốn cho dự án Quy hoạch phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu (Xi măng, vật liệu ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng) được tính không vượt quá 30% mức vốn tối đa của dự án quy hoạch tổng thể phát triển VLXD Việt Nam.

Định mức chi phí cho dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xác định theo Khoản 1, Mục I, Phần II, tập Định mức chi phí cho dự án quy hoạch và dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội kèm theo Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ Kế hoạch và đầu tư.
..........
Down load tại: http://cichcm.com.vn/baogia/thong%20tu,%...d-kttc.doc