Menu

Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Quyết định 313/SXD-KTVLXD

I. Cơ sở ban hành Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2022:

 • Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.
 • Căn cứ Công văn số 9833/UBND-CN ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

II. Quyết định 313/SXD-KTVLXD về việc Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2022:

 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là bảng giá ca máy) được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục V của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng;
 • Nguyên giá máy và thiết bị xây dựng tham khảo tại Mục V, Phụ lục V của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng;
 • Danh mục máy; các định mức khấu hao; sửa chữa; tiêu hao nhiên liệu; số ca năm; thành phần; cấp bậc; số lượng thợ điều khiển máy; được xác định theo Mục V, Phụ lục V của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng;
 • Chi phí nhiên liệu, năng lượng: 
  • Giá điện (bình quân): 1.864,44 đ/kwh (Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương quy định về giá điện).
  • Xăng A92: 20.909 đ/lít
  • Dầu diesel (0,05S-II): 16.291 đ/lít
 • Công bố này có hiệu lực áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kể từ ngày 01/01/2022 đến khi có thông báo mới./

III. Hướng dẫn Cập nhật Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2022 trên dự toán ESCON:

3.1 Cập nhật Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Quyết định 313/SXD-KTVLXD

Bạn vào (1) Công Cụ, (2) chọn Cập nhật dữ liệu, (3) tại mục Bảng giá, (4) Nhập Đắk Lắk vào ô tìm kiếm, (5) Chọn GCM_313_2022_DakLak, và (6) Chọn Tải về .

 

3.2 Áp dụng Quyết định 313/SXD-KTVLXD trên dự toán ESCON:

+ Tại GIÁ VẬT TƯ, chọn Tính giá CM theo phương pháp Nhập trực tiếp

/upload/images/huynhthai/nhaptructiep-gcm.png

 

Tại Mục Chọn bảng giá, bạn chọn bảng giá Đắk Lắk chọn bảng giá ca máy phù hợp theo văn bản 313/SXD-KTVLXD, Chọn Đồng ý để Escon tự động ráp giá ca máy tỉnh Đắk Lắk năm 2022

-----------------------------------------------------

>>>>Xem thêm

 1. Đơn giá Nhân công tỉnh Đắk Lắk năm 2022 theo Quyết định 313/SXD-KTVLXD
 2. Video hướng dẫn áp dụng thông tư số 11/2021/TT-BXD, số 12/2021/TT-BXD, số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng trên dự toán Escon
 3. Một số thay đổi của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 4. Một số thay đổi của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành Định mức xây dựng
 5. Một số thay đổi của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Trong quá trình sử dụng phần mềm các bạn liên lạc theo thông tin sau để được hỗ trợ:

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại liên lạc

Email

Mr Thìn

0986 261 777

vuthin@cic.com.vn

Mr Quang

0967 33 1369

0908 366 986

quangta@cic.com.vn

Mr Thái

0939 261 463

huynhthai@cic.com.vn

Trân trọng!

//đặt mua