Menu

Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2022 theo Quyết định 40/SXD-QLXD

I. Cơ sở ban hành Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2022:

 • Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.
 • Căn cứ Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai;
 • Căn cứ Công văn số 1563/UBND-CNXD ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Căn cứ Công văn số 3518/VKT-GXD ngày 23/12/2021 của Viện Kinh tế Xây dựng báo cáo kết quả xác định đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Gia Lai;

II. Quyết định 40/SXD-QLXD về việc Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2022:

 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là bảng giá ca máy) được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục V của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng;
 • Nguyên giá máy và thiết bị xây dựng tham khảo tại Mục V, Phụ lục V của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng;
 • Danh mục máy; các định mức khấu hao; sửa chữa; tiêu hao nhiên liệu; số ca năm; thành phần; cấp bậc; số lượng thợ điều khiển máy; được xác định theo Mục V, Phụ lục V của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng;
 • Chi phí nhiên liệu, năng lượng: 
  • Giá điện (bình quân): 1.685 đ/kwh (Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương quy định về giá điện).
  • Xăng E5 RON 92-II: 20.473 đ/lít 
  • Dầu diesel (0,05S-II): 16.064 đ/lít
 •  Công bố này có hiệu lực áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai kể từ ngày ký và thay  thế cho công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng  trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Văn bản số 1863/SXD-QLXD ngày 19/10/2020 và hướng  dẫn đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tại Văn bản số 2028/SXD-QLXD ngày 15/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai./

III. Hướng dẫn Cập nhật Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2022 trên dự toán ESCON:

3.1 Cập nhật Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2022 theo Quyết định 40/SXD-QLXD

Bạn vào (1) Công Cụ, (2) chọn Cập nhật dữ liệu, (3) tại mục Bảng giá, (4) Nhập Gia Lai vào ô tìm kiếm, (5) Chọn GCM_40_2022_Gia Lai, và (6) Chọn Tải về .

 

3.2 Áp dụng Quyết định 40/SXD-QLXD trên dự toán ESCON:

+ Tại GIÁ VẬT TƯ, chọn Tính giá CM theo phương pháp Nhập trực tiếp

/upload/images/huynhthai/nhaptructiep-gcm.png

 

Tại Mục Chọn bảng giá, bạn chọn bảng giá Gia Lai chọn bảng giá ca máy phù hợp theo  văn bản 40/SXD-QLXD, Chọn Đồng ý để Escon tự động ráp giá ca máy tỉnh Gia Lai năm 2022

-----------------------------------------------------

>>>>Xem thêm

 1. Đơn giá Nhân công tỉnh Gia Lai năm 2022 theo Quyết định 40/SXD-QLXD
 2. Video hướng dẫn áp dụng thông tư số 11/2021/TT-BXD, số 12/2021/TT-BXD, số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng trên dự toán Escon
 3. Một số thay đổi của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 4. Một số thay đổi của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành Định mức xây dựng
 5. Một số thay đổi của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Trong quá trình sử dụng phần mềm các bạn liên lạc theo thông tin sau để được hỗ trợ:

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại liên lạc

Email

Mr Thìn

0986 261 777

vuthin@cic.com.vn

Mr Quang

0967 33 1369

0908 366 986

quangta@cic.com.vn

Mr Thái

0939 261 463

huynhthai@cic.com.vn

Trân trọng!

//đặt mua