Menu

HỆ THỐNG VĂN BẢN NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2017

STT Số hiệu văn bản Nội dung văn bản Ngày hiệu lực VB thay thế
1 Quyết định 706/QĐ-BXD Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016 30/6/2017 QĐ 1161/2015 QĐ-BXD
2 Quyết định 451/QĐ-BXD Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình 23/5/2017 QĐ 788/2010
3 Luật xây dựng 50/2014 Luật xây dựng 50/2014 01/01/2015 Luật XD 16/2003/QH11
4 Thông tư 03/2016-TT-BXD Quy định về phân cấp công trình 2016 Thay thế TT 03/2013 BXD
5 Quyết định 640/2011-QĐ-BGTVT Quy định về phân cấp đường quốc lộ 2011  
6 Nghị định 32/2015 NĐ-CP Quy định về lập và quản lý chi phí ĐTXDCT 10/05/2015 NĐ 112/2009 NĐ-CP
7 Thông tư 06/2016 TT-BXD Hướng dẫn NĐ 32/2015 về lập và quản lý chi phí 01/05/2016 TT 04/2010 TT-BXD
8 Thông tư 05/2016 TT-BXD Hướng dẫn cách xác định lương nhân công 01/05/2016 TT 01/2015 TT-BXD
9 Quyết định 1134/2015 QĐ-BXD Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 15/10/2015 TT06/2010 TT-BXD
10 Quyết định 79/2017 QĐ-BXD Công bố định mức quản lý dự án, tư vấn ĐTXDCT 01/03/2017 Quyết định 957/2009 QĐ-BXD
11 Thông tư 01/2017 TT-BXD Hướng dẫn cách xác định và quản lý chi phí khảo sát 30/10/2013 Thông tư 17/2013 TT-BXD
12 Luật 43/2013 QH13 Luật đấu thầu 26/11/2013 Luật 61/2005
13 Nghị định 63/2014 NĐ-CP Hướng dẫn luật đấu thầu 43 25/06/2014 NĐ 85/2009 NĐ-CP
14 Nghị định 46/2015 NĐ-CP Quy đinh về quản lý chất lượng công trình 01/07/2015 NĐ 15/2013 NĐ-CP
15 Nghị định 59/2015 NĐ-CP Về quản lý dự án 05/08/2015 NĐ 12/2009 NĐ-CP
16 Thông tư 209/2016 TT-BTC Chi phí thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở 01/01/2017 Thay thế TT 176/2011 TT-BTC
18 Nghị Định 37/2015 NĐ-CP Quy đinh về hợp đồng xây dựng 22/04/2015 NĐ 48/2010 NĐ-CP
19 Thông tư 07/2016 BXD Quy định về điều chỉnh giá hợp đồng 01/05/2016  
20 Thông tư 08/2016 BXD Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng 10/03/2016  
21 Thông tư 09/2016 BXD Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng 10/03/2016  
22 Thông tư 08/2016 TT-BTC Quy định về thanh quyết toán 01/05/2016 TT 86/2011 TT-BTC
23 Thông tư 09/2016 TT-BTC Quy định về chi phí thẩm tra quyết toán, kiểm toán nhà nước 01/05/2016 TT 19/2011 TT-BTC
24 Thông tư 11/2015 TT-BHK-ĐT Quy định về HS yêu cầu chỉ định thầu và chào hàng cạnh tranh 22/12/2015 TT 11/2010 BKH-ĐT
25 Thông tư 03/2015 TT-BKH-ĐT Quy định về hồ sơ mời thầu xây lắp 01/07/2015 TT 01/2010/TT-BKH
29 Thông tư 18/2016 TT-BXD Quy định chi tiết về Thẩm định dự án, thiết kế, dự toán (Hướng dẫn NĐ 59/2019 NĐ-CP) 15/08/2016

TT 03/2019 BXD; NĐ 12/20009 CP;

TT10/2013 BXD; TT13/2013 BXD;

TT09/2014; NĐ 15/2013 CP

30 Thông tư 07-2016 BKHĐT Quy định chi tiết về hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng 15/08/2016  
31 Thông tư 10-2015 TT-BKHĐT Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu 10/12/2015 TT 02/20009 TT-BKHĐT
32 Định mức vật tư 1329/2016 BXD Công bố định mức sử dụng vật liệu xây dựng 19/12/2016 ĐM 1784/2007 BXD
33 Thông tư 210/2016 TT-BTC Chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng 01/01/2017 TT 75/2014 TT-BTC
34 Thông tư 329/2016 BTC Chi phí bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng 01/03/2017  

 

//đặt mua