Menu

Hướng dẫn sử dụng dự toán ESCON theo Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 I. Văn bản áp dụng.
 Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

 II. Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán Escon.

A.    Tổng hợp các nội dung chính căn cứ theo văn bản hướng dẫn:

1/ Bộ đơn giá 305 được xây dựng trên cở sở Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành hệ thống định mức năm 2020.

2/ Giá vật liệu xây dựng lấy theo bảng công bố giá đăng tải trên Website của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai.

3/ Về nhân công: Áp dụng Quyết định 780/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

4/ Về ca máy: Áp dụng Quyết định số 1100/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai ngày 22/4/2020 về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

5/ Mẫu biểu THKP Hạng mục, THKP Công trình (Tổng dự toán), Chiết tính dự thầu áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 09, 16 /2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

B.    Áp dụng các văn bản hướng dẫn trên phần mềm dự toán Escon:
1/ Menu CÔNG CỤ.

a/ Cập nhật Đơn giá 305 Lào Cai
- Cập nhật lại Định mức xây dựng để sử dụng định mức theo TT10/2019/TT-BXD.
Menu CÔNG CỤ => Cập nhật dữ liệu => Đánh dấu Lào Cai => Tải về (Phần mềm sẽ chạy tính trình tải dữ liệu và báo hoàn tất cập nhật dữ liệu)


 


 

b/ Cập nhật Bảng giá : Giá ca máy ban hành; Thông báo giá vật liệu tháng - quý; 
- Tại menu CÔNG CỤ (1) => Cập nhật dữ liệu (2) => chọn nhóm BẢNG GIÁ (3)  => Gõ từ khóa tên địa phương (4) cần tìm dữ liệu  => Đánh dấu dữ liệu cần sử dụng và ấn Tải về (6). Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.
- Các dữ liệu gồm: 

- Dữ liệu giá ca máy (5) có tên : GCM_Địa phương….

- Dữ liệu giá thông báo theo tháng, quý,..của vật liệu có tên: Giá TB ……

 

 

 

c/ Cập nhật Bảng tra cứu Mức lương năm 2020. 
( Dữ liệu này sử dụng để tra cứu các mức lương do địa phương công bố từ cũ đến mới)
- Tại bảng Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm DỮ LIỆU KHÁC (1); Đánh dấu dữ liệu Tra cứu mức lương năm 2020 (2) và ấn Tải về (3). Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.


- Lưu ý:
+ Để sử dụng dữ liệu Tra cứu mức lương năm 2020, bạn cần tắt phần mềm đi và chạy lại.

2/ Menu TIÊN LƯỢNG (1).
a.    Lựa chọn dữ liệu sử dụng.

-  Click vào mũi tên (2) để lựa chọn Lào Cai sử dụng lập dự toán, dự thầu. 
-  Click vào nút Chọn đơn giá (2), đánh dấu các bộ đơn giá cần sử dụng theo QĐ305 (3)
. n Đồng ý (4) để xác nhận lựa chọn.
-  Sau đó ta đưa các công tác vào bảng Tiên Lượng như thông thường.


 


2/ Menu GIÁ VẬT TƯ
 

a.    Sheet GIÁ VẬT TƯ (1)

- Tại nút Tính giá NC (2) lựa chọn Tính trực tiếp.

- Tại nút Tính giá CM (3) lựa chọn Tính Bù Nhân công và nhiên liệu.

+ Nút Chọn định mức máy (4) lựa chọn TT11/2019/TT-BXD để tính toán giá ca máy và thiết bị thi công cho công trình.

 

*/ Lắp giá thông báo tháng, quý,…vật liệu; Giá ca máy ban hành của địa phương  (5)
 

- Giá ca máy ban hành sẽ nằm ở nhóm Bảng giá chung.

 

- Lắp bảng giá ca máy theo vùng nào sẽ chọn vào bảng giá của vùng đó vấn ấn Đồng ý để lắp giá ca máy.

+Lưu ý: Việc lắp giá ca máy và thiết bị thi công chỉ được ghi nhận giá trị khi tính phương pháp tính máy chọn Nhập trực tiếp.

- Giá thông báo vật liệu theo tháng, quý,…của địa phương có thể nằm trong nhóm Bảng giá chung nếu địa phương không ban hành giá riêng cho từng Huyện, Thành phố. Hoặc sẽ nằm riêng theo từng nhóm Huyện, Thành phố của từng địa phương.

- Việc lắp giá thông báo với vật liệu đối với vật liệu có nhiều chủng loại, nhiều giá; Cần chọn giá cao nhất, thấp nhất hoặc đánh dấu vào giá cần lắp và ấn Đồng ý để lắp giá.

 

b.    Sheet GIÁ NHÂN CÔNG

- Chọn bảng hệ số Thông tư 15-2019-TT-BXD (1) để xác định cách tính nhân công.

- Click vào nút Tra cứu mức lương (2). Lựa chọn Tỉnh/TP Lào Cai (3), Huyện/Thành Phố .. (4) .. nơi công trình cần lập dự toán. Lựa chọn văn bản áp dụng tính nhân công (5)  và ấn Đồng ý (6) để xác nhận áp mức lương tính toán theo quy định.

 

 

- Lưu ý:

+ Trong quá trình tính toán giá nhân công, nếu xuất hiện nhân công tính toán có giá trị #DIV/0! (như ảnh dưới) vì nguyên nhân và cách xử lý như sau:

* Việc tồn tại nhân công như vậy là vì bảng Tiên Lượng đang sử dụng lẫn các công tác thuộc bộ đơn giá mà nhân công theo tính theo theo TT05/2016-BXD và TT15/2019-BXD. Việc này thường xảy ra khi ta làm tiếp hoặc tận dụng các file dự toán cũ để lập dự toán theo hướng dẫn mới, hoặc tại bảng Tiên Lượng khi ta Chọn đơn giá có đánh dấu lẫn các bộ đơn giá cũ hơn.

* Cần ra soát lại các công tác ở bảng Tiên Lượng và thay thế hoàn toàn sang công tác thuộc đơn giá cũ sang đơn giá mới: DG305LC_2021_XD, DG305LC_2021_LD, DG305LC_2021_KS, DG305LC_2021_SC, DG305LC_2021_TNVL; Nếu không tìm được mã thay thế (trường hợp sử dụng định mức, đơn giá của các ngành ban hành: ngành điện, viễn thông, …) ta cần chuyển nhóm nhân công đối với các mã đó ở Tiên Lượng.

Thao tác: Click chuột phải vào mã công tác cần chuyển sang TT15/2019-BXD => Chuyển đổi nhóm nhân công => Thông tư 15-2019 => Chọn nhóm nhân công chuyển đổi sang.

 

c.    Sheet PT MÁY ( Tính bù nhân công và nhiên liệu)

- Thực hiện khai báo số liệu tính Nhân công lái máy gốc, Nhân công lái máy hiện tại

- Thực hiện nhập giá nhiên liệu gốc, giá nhiên liệu hiện tại (Sheet PT Bù giá máy) 

- Thực hiện lắp giá trị vào cột giá máy thời điểm tính bù (Sheet TH Bù giá máy)

 

3/ Menu TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC (THKPHM)

a. Chọn mẫu Tổng hợp kinh phí hạng mục (mẫu chiết tính dự thầu).
- Tại chức năng Mẫu THKPHM, sử dụng nhóm mẫu Nghị định 68/2019  => Nhóm nhỏ Lào Cai => Lựa chọn mẫu phù hợp và xác nhận Yes khi có thông báo để áp dụng mẫu biểu theo hướng dẫn tại TT09/2019-BXD.

 

b. Nhập các hệ số chi phí trực tiếp.
- Click vào nút Nhập hệ số (1).
- Nhập trực tiếp các hệ số cho các loại chi phí cần thiết. (2)
- Nếu công trình có nhiều Hạng mục cần click vào nút (3) để đánh dấu các hạng mục giống nhau về hệ số.
- Ấn Đồng ý (4) để xác nhận các lựa chọn trên.

 


c. Tra cứu hệ số chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước.
- Click vào nút Tra hệ số (1) => Tra hệ số chi phí chung.
- Đánh dấu các Hạng mục cần tra hệ số giống nhau (2).
- Lựa chọn việc đánh dấu Tự động tính hệ số … hoặc Nhập giá trị Gxd trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt để phần mềm tự động tra hệ số (3).
- Click trực tiếp vào loại công trình để lựa chọn loại công trình cần tra hệ số (4).
- Ấn Đồng ý để xác nhận các lựa chọn (5).

 


4/ Hệ thống menu và các sheet khác.
- Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây.

 

 -----------------------------------------------------

>>>>Xem thêm

  1. Cập nhật hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất các tỉnh thành
  2. Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  3. Hệ thống thông tư hướng dẫn Nghị định 68 của Bộ xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, hiệu lực áp dụng từ 15/02/2020
  4. Phần mềm Dự toán Escon - Công cụ không thể thiếu cho các Công trình xây dựng lớn.
  5. Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon
  6. Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019
  7. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

 

Trên đây là hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Escon khi áp dụng các văn bản hướng dẫn tại thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong quá trình sử dụng phần mềm các bạn liên lạc theo thông tin sau để được hỗ trợ:

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại liên lạc

Mail

Mr Thìn

0986 261 777

vuthin@cic.com.vn

Mr Quang

0967 33 1369

0908 366 986

quangta@cic.com.vn

Mr Thái

0939 261 463

huynhthai@cic.com.vn

Trân trọng!

//đặt mua