Menu

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon theo Văn bản 1032/UBND-KTTH ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Hà Giang về việc công bố tạm thời đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Hướng dẫn sử dụng dự toán theo Văn bản 1032/UBND-KTTH ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Hà Giang về việc công bố tạm thời đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.


 I. Văn bản áp dụng.
      Căn
cứ Văn bản 1032/UBND-KTTH ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Hà Giang về việc công bố tạm thời đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

 II. Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán Escon.

A. Tổng hợp các nội dung chính căn cứ theo văn bản hướng dẫn:

1/ Sử dụng hệ thống định mức ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành hệ thống định mức năm 2020 để lập dự toán, dự thầu.

2/ Giá vật liệu xây dựng đầu vào lấy theo bảng công bố giá đăng tải trên Website của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang.

3/ Về nhân công: Áp dụng Văn bản 1032/UBND-KTTH ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Hà Giang về việc công bố tạm thời đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

4/ Áp dụng Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

5/ Mẫu biểu THKP Hạng mục, THKP Công trình (Tổng dự toán), Chiết tính dự thầu áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 09, 16 /2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

B.    Áp dụng các văn bản hướng dẫn trên phần mềm dự toán Escon:
1/ Menu CÔNG CỤ.

a/ Cập nhật Định mức xây dựng
- Cập nhật lại Định mức xây dựng để sử dụng định mức theo TT10/2019/TT-BXD.
Menu CÔNG CỤ => Cập nhật dữ liệu => Đánh dấu Định mức xây dựng => Tải về (Phần mềm sẽ chạy tính trình tải dữ liệu và báo hoàn tất cập nhật dữ liệu)


 


- Lưu ý:
+ Khi địa phương nơi công trình bạn cần lập dự toán ban hành bộ đơn giá mới, bạn thao tác tương tự để tải về bộ dữ liệu đơn giá địa phương cần sử dụng.

b/ Cập nhật Bảng giá : Giá ca máy ban hành; Thông báo giá vật liệu tháng - quý; Giá vật liệu -nhân công - ca máy theo bộ đơn giá xây dựng cơ bản ban hành trước đây của địa phương.
- Tại bảng Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm BẢNG GIÁ (3)  => Gõ từ khóa tên địa phương (4) cần tìm dữ liệu  => Đánh dấu dữ liệu cần sử dụng và ấn Tải về (8). Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.
- Các dữ liệu gồm: 

- Dữ liệu giá ca máy (6) có tên : GCM_Địa phương….

- Dữ liệu giá thông báo theo tháng, quý,..của vật liệu (7) có tên: Giá TB ……

- Dữ liệu bảng giá vật liệu, nhân công, máy thi công ban hành theo các bộ đơn giá của địa phương ban hành trước đây (5) có tên: GDG…

 

 

c/ Cập nhật Bảng tra cứu Mức lương năm 2020. 
( Dữ liệu này sử dụng để tra cứu các mức lương do địa phương công bố từ cũ đến mới)
- Tại bảng Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm DỮ LIỆU KHÁC (1); Đánh dấu dữ liệu Tra cứu mức lương năm 2020 (2) và ấn Tải về (3). Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.


- Lưu ý:
+ Để sử dụng dữ liệu Tra cứu mức lương năm 2020, bạn cần tắt phần mềm đi và chạy lại.

2/ Menu TIÊN LƯỢNG.
a.    Lựa chọn dữ liệu sử dụng.

-  Click vào mũi tên (2) để lựa chọn Định mức xây dựng sử dụng lập dự toán, dự thầu. 
-  Click vào nút Chọn đơn giá (2), đánh dấu các bộ định mức cần sử dụng theo TT10/2019-BXD (3).
Các dữ liệu định mức đơn giá cần lựa chọn gồm: DG10_2019_XD, DG10_2019_LD, DG10_2019_LDM, DG10_2019_KS, DG10_2019_SC, DG10_2019_TNVL. Sau đó ấn Đồng ý (4) để xác nhận lựa chọn.
-  Sau đó ta đưa các công tác vào bảng Tiên Lượng như thông thường.


 


- Lưu ý: 
+ Các bộ định mức theo TT10/2019-BXD có đuôi TT05_2016: DG10_2019_15_XD, DG10_2019_15_LD, DG10_2019_15_LDM, DG10_2019_15_KS, DG10_2019_15_SC, DG10_2019_15_TNVL chỉ sử dụng khi áp dụng định mức 10/2019 nhưng nhân công tính theo TT05/2016-BXD.

+ Có thể sử dụng chức năng Tính lại đơn giá công trình để phần mềm tính toán đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thể hiện giá trị tại Tiên Lượng. (Chỉ tính lại khi đã lắp giá gốc cho các đối tượng vật liệu, nhân công, ca máy bên bảng Giá vật tư). Việc Tính lại đơn giá công trình sẽ thực hiện sau bước Lắp giá gốc vật liệu_nhân công- máy thi công từ bảng giá thuộc bộ đơn giá xây dựng cơ bản ban hành của địa phương phía dưới đây.

                                                                                                              

 

2/ Menu GIÁ VẬT TƯ
 

a.    Sheet GIÁ VẬT TƯ (1)

- Tại nút Tính giá NC (2) lựa chọn Tính trực tiếp hoặc Nhập trực tiếp.

- Tại nút Tính giá CM (3) lựa chọn Tính trực tiếp, Bù Nhân công và nhiên liệu hoặc Nhập trực tiếp.

+ Tính trực tiếp: Được sử dụng chủ yếu ở giai đoạn hiện này, vì các địa phương chưa ban hành các bộ đơn giá XDCB. Tại nút Chọn định mức máy (4) lựa chọn TT11/2019/TT-BXD để tính toán giá ca máy và thiết bị thi công cho công trình.

+ Bù nhân công và nhiên liệu: Được sử dụng ở 1 vài địa phương đã ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo TT11/2019/TT-BXD, phương pháp này thiên về tính đặc thù địa phương.

+ Nhập trực tiếp: Sử dụng trong trường hợp muốn lắp luôn bảng giá ca máy và thiết bị thi công do địa phương ban hành. Sử dụng phương pháp này sẽ bỏ qua sự thay đổi về giá nhiên liệu.

 

 

*/ Lắp giá gốc vật liệu_nhân công- máy thi công từ bảng giá thuộc bộ đơn giá xây dựng cơ bản ban hành của địa phương có sẵn (5)

- Cần tuân thủ việc cập nhật dữ liệu theo hướng dẫn trên sẽ đảm bảo đủ dữ liệu địa phương cần lắp giá.

- Tại chức năng Chọn bảng giá, gõ từ khóa Tên địa phương cần tìm. Bảng giá gốc theo bộ đơn giá ban hành (gồm vật liệu, nhân công, ca máy) GDG…. thuộc nhóm dữ liệu Bảng giá theo các bộ đơn giá:

 

- Chọn bảng giá gốc theo bộ đơn giá cần lắp, phần mềm sẽ mở ra bảng Lắp giá vật tư:

 

- Đánh dấu vào Lắp giá gốc và Lắp giá thông báo và ấn Đồng ý để lắp giá gốc vào các đối tượng theo định mức đang sử dụng.

+ Trường hợp ca máy để phương pháp tính Tính trực tiếp hoặc Bù nhân công và nhiên liệu thì giá thông báo của máy sẽ thay đổi khi sang các bảng tính máy.

+ Giá nhân công không lắp được gốc trong trường hợp này vì việc quy định nhân công thay đổi giữa TT15/2019-BXD và TT05/2016-BXD.

 

*/ Lắp giá thông báo tháng, quý,…vật liệu; Giá ca máy ban hành của địa phương  (5)
 

- Giá ca máy ban hành sẽ nằm ở nhóm Bảng giá chung.

 

- Lắp bảng giá ca máy theo vùng nào sẽ chọn vào bảng giá của vùng đó vấn ấn Đồng ý để lắp giá ca máy.

+Lưu ý: Việc lắp giá thông báo máy thi công chỉ được ghi nhận giá trị khi tính phương pháp tính máy chọn Nhập trực tiếp.

- Giá thông báo vật liệu theo tháng, quý,…của địa phương có thể nằm trong nhóm Bảng giá chung nếu địa phương không ban hành giá riêng cho từng Huyện, Thành phố. Hoặc sẽ nằm riêng theo từng nhóm Huyện, Thành phố của từng địa phương.

- Việc lắp giá thông báo với vật liệu đối với vật liệu có nhiều chủng loại, nhiều giá; Cần chọn giá cao nhất, thấp nhất hoặc đánh dấu vào giá cần lắp và ấn Đồng ý để lắp giá.

 

b.    Sheet GIÁ NHÂN CÔNG

- Chọn bảng hệ số Thông tư 15-2019-TT-BXD (1) để xác định cách tính nhân công.

- Click vào nút Tra cứu mức lương (2). Lựa chọn Tỉnh/TP Hà Giang (3), Quận/Huyện/Thành Phố .. (4) .. nơi công trình cần lập dự toán. Lựa chọn văn bản áp dụng tính nhân công (5)  và ấn Đồng ý (6) để xác nhận áp mức lương tính toán theo quy định.

 

 

- Lưu ý:

+ Trong quá trình tính toán giá nhân công, nếu xuất hiện nhân công tính toán có giá trị #DIV/0! (như ảnh dưới) vì nguyên nhân và cách xử lý như sau:

* Việc tồn tại nhân công như vậy là vì bảng Tiên Lượng đang sử dụng lẫn các công tác thuộc bộ bộ đơn giá mà nhân công theo tính theo theo TT05/2016-BXD và TT15/2019-BXD. Việc này thường xảy ra khi ta làm tiếp hoặc tận dụng các file dự toán cũ để lập dự toán theo hướng dẫn mới, hoặc tại bảng Tiên Lượng khi ta Chọn đơn giá có đánh dấu lẫn các bộ đơn giá cũ hơn.

* Cần ra soát lại các công tác ở bảng Tiên Lượng và thay thế hoàn toàn sang công tác thuộc đơn giá cũ sang đơn giá định mức mới: DG10_2019_XD, DG10_2019_LD, DG10_2019_LDM, DG10_2019_KS, DG10_2019_SC, DG10_2019_TNVL; Nếu không tìm được mã thay thế (trường hợp sử dụng định mức, đơn giá của các ngành ban hành: ngành điện, viễn thông, …) ta cần chuyển nhóm nhân công đối với các mã đó ở Tiên Lượng.

Thao tác: Click chuột phải vào mã công tác cần chuyển sang TT15/2019-BXD => Chuyển đổi nhóm nhân công => Thông tư 15-2019 => Chọn nhóm nhân công chuyển đổi sang.

 

c.    Sheet PT MÁY ( Trường hợp ca máy Tính trực tiếp)

- Tại nút Chọn bảng nguyên giá chọn Thông tư 11-2019. Ấn xác nhận (Yes) khi phần mềm hiện thông báo để sử dụng nguyên giá máy theo TT11/2019-BXD tính toán giá ca máy và thiết bị thi công.

- Nhập giá nhiên liệu tại nút Giá nhiên liệu hiện tại.

 

3/ Menu TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC (THKPHM)

a. Chọn mẫu Tổng hợp kinh phí hạng mục (mẫu chiết tính dự thầu).
- Tại chức năng Mẫu THKPHM, sử dụng nhóm mẫu Nghị định 68/2019  => Nhóm nhỏ Mẫu dùng chung => Lựa chọn mẫu phù hợp và xác nhận Yes khi có thông báo để áp dụng mẫu biểu theo hướng dẫn tại TT09/2019-BXD.

 

- Một số địa phương có mẫu đặc thù có thể lựa chọn mẫu của địa phương đó.

b. Nhập các hệ số chi phí trực tiếp.
- Click vào nút Nhập hệ số (1).
- Nhập trực tiếp các hệ số cho các loại chi phí cần thiết. (2)
- Nếu công trình có nhiều Hạng mục cần click vào nút (3) để đánh dấu các hạng mục giống nhau về hệ số.
- Ấn Đồng ý (4) để xác nhận các lựa chọn trên.

 


c. Tra cứu hệ số chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước.
- Click vào nút Tra hệ số (1) => Tra hệ số chi phí chung.
- Đánh dấu các Hạng mục cần tra hệ số giống nhau (2).
- Lựa chọn việc đánh dấu Tự động tính hệ số … hoặc Nhập giá trị Gxd trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt để phần mềm tự động tra hệ số (3).
- Click trực tiếp vào loại công trình để lựa chọn loại công trình cần tra hệ số (4).
- Ấn Đồng ý để xác nhận các lựa chọn (5).

 


4/ Hệ thống menu và các sheet khác.
- Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây.

 

 -----------------------------------------------------

>>>>Xem thêm

  1. Cập nhật hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất các tỉnh thành
  2. Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  3. Hệ thống thông tư hướng dẫn Nghị định 68 của Bộ xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, hiệu lực áp dụng từ 15/02/2020
  4. Phần mềm Dự toán Escon - Công cụ không thể thiếu cho các Công trình xây dựng lớn.
  5. Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon
  6. Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019
  7. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

 

Trên đây là hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Escon khi áp dụng các văn bản hướng dẫn tại thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trong quá trình sử dụng phần mềm các bạn liên lạc theo thông tin sau để được hỗ trợ:

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại liên lạc

Mail

Mr Thìn

0986 261 777

vuthin@cic.com.vn

Mr Quang

0967 33 1369

0908 366 986

quangta@cic.com.vn

Mr Thái

0939 261 463

huynhthai@cic.com.vn

Trân trọng!

//đặt mua