Menu

Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon

Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD ban hành ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng trên phần mềm dự toán Escon

Ngày 26 tháng 12 năm 2019 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng  dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (thay thế cách tính trước đây theo Quyết định 1134/QĐ-BXD ban hành ngày 08/10/2015 và Thông tư 06/2016/TT-BXD ban hành ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng). Chúng ta cùng điểm qua một số điểm nổi bật theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD:

I. Những điểm cần lưu ý trong Thông tư số 11/2019/TT-BXD:

1. Thông tư số 11/2019/TT-BXD đã bổ xung và thay đổi định mức máy của 1 số loại máy, bỏ 1 số máy có công suất thấp trước đây.

2. Tỷ lệ % giá trị thu hồi máy:

    - Giống Thông tư 06/2016/TT-BXD ban hành ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng, Đối với máy có nguyên giá từ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) trở lên giá trị thu hồi tính bằng 10% nguyên giá. Không tính giá trị thu hồi với máy có nguyên giá nhỏ hơn 30.000.000 đồng (mười triệu đồng).

    - Theo thông tư 06/2010/TT-BXD:

Với máy có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên giá trị thu hồi nhỏ hơn hoặc bằng 5% nguyên giá. Không tính giá trị thu hồi với máy có nguyên giá nhỏ hơn 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

3. Hệ số nhiên liệu phụ:
* Thông tư số 11/2019/TT-BXD:
    - Hệ số chi phí nhiên liệu phụ cho một ca máy làm việc có giá trị tùy theo từng loại máy và Điều kiện cụ thể của công trình. Hệ số chi phí nhiên liệu phụ quy định giá trị như sau:

    + Động cơ xăng: 1,02

    + Động cơ Diezel: 1,03

    + Động cơ điện: 1,05

* Thông tư 06/2016/TT-BXD ban hành ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng, hệ số chi phí nhiên liệu, dầu mỡ phụ cho một ca máy làm việc được quy định trong khoảng như sau:

    + Động cơ xăng: 1,01 đến 1,03

    + Động cơ Diezel: 1,02 đến 1,05

    + Động cơ điện: 1,03 đến 1,07

* Theo thông tư 06/2010/TT-BXD: Hệ số chi phí nhiên liệu, dầu mỡ phụ cho một ca máy làm việc được quy định như sau:

   + Động cơ xăng: 1,03

   + Động cơ Diezel: 1,05

   + Động cơ điện: 1,07

4. Nguyên giá máy đã được ban hành theo Phụ lục 2 tại Thông tư số 11/2019/TT-BXD. (Trước đây, nguyên giá được ban hành theo Thông tư 06/2010/TT-BXD).

   - Nhiều máy và thiết bị thi công tăng giá trị nguyên giá máy.

5. Định mức máy:

- Một số máy thay đổi giá trị định mức máy: Số ca làm việc/năm, bỏ nhân công máy,....:

II. Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán công trình Escon:

B1: Vào bảng "GIÁ VẬT TƯ"

- Chọn định mức máy => Chọn "TT 11/2019/TT-BXD"

Chọn định mức máy theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán xây dựng Escon 15

+Lưu ý: Chỉ chọn "TT 11/2019/-HSCN05" khi tính ca máy theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD + Nhân công máy theo Thông tư 05/2016/TT-BXD.

- Chọn Tính giá CM => Lựa chọn "Tính trực tiếp" hoặc "Bù giá nhân công, nhiên liệu". Lựa chọn "Nhập trực tiếp" khi lắp giá bảng ca máy ban hành của địa phương hoặc theo báo giá của nhà cung cấp dịch vụ thuê máy.

Chọn chức năng tính giá ca máy trực tiếp - trên phần mềm dự toán công trình Escon 15

B2: Chọn nguyên giá máy khi tính trực tiếp giá ca máy và thiết bị thi công

- Lựa chọn nguyên giá máy.

Lựa chọn nguyên giá máy trên phần mềm dự toán Escon 15

- Nhập giá nhiên liệu hiện tại tại thời điểm lập dự toán, dự thầu công trình:

Nhập giá nhiên liệu - trên phần mềm dự toán công trình Escon 15

>>>>Xem thêm

  1. Cập nhật hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất các tỉnh thành
  2. Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  3. Hệ thống thông tư hướng dẫn Nghị định 68 của Bộ xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, hiệu lực áp dụng từ 15/02/2020
  4. Phần mềm Dự toán Escon - Công cụ không thể thiếu cho các Công trình xây dựng lớn.
  5. Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon
  6. Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019
  7. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
//đặt mua