Menu

Một số thay đổi của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

MỘT SỐ NỘI DUNG THAY ĐỔI CỦA THÔNG TƯ SỐ 11/2021/TT-BXD

 

Ngày 31 tháng 08 năm 2021, Bộ Xây dựng đã ban hành một số Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trong các văn bản hướng dẫn Nghị định này có Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021.

Các nội dung ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD thay thế các nội dung đã ban hành tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Một số điểm thay đổi cần chú ý của các Thông tư trên như sau:

 

I. Xác định dự toán chi phí xây lắp

 

1. Chi phí chung:

*/ Chi phí chung theo chi phí trực tiếp:

Trong thông tư 09/2019/TT-BXD: xác định theo từng loại, từng nhóm công trình và nếu quy mô chi phí trực tiếp nằm trong khoảng thì sẽ nội suy chi phí chung.

Trong thông tư 11/2021/TT-BXD: các cận được chia nhỏ hơn, riêng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có thêm hệ số cho “Riêng công trình đường hầm”. Bỏ cách “xác định theo từng loại, từng nhóm công trình” mà xác định trên tổng mức đầu tư (giống như thông tư 06/2016/TT-BXD). Nếu chi phí xây dựng trước thuế trong TMĐT được duyệt nằm trong khoảng thì định mức tỷ lệ chi phí chung sẽ lấy giá trị cố định ở cận thấp hơn

*/ Chi phí chung theo chi phí nhân công:

Chi phí chung trên chi phí nhân công trong thông tư 11/2021/TT-BXD: thêm khung <=50 tỷ

 

2. Chi phí nhà tạm điều hành thi công

Trong thông tư 09/2019/TT-BXD: xác định theo từng loại, từng nhóm công trình

Trong thông tư 11/2021/TT-BXD: bỏ cách “xác định theo từng loại, từng nhóm công trình” mà xác định trên tổng mức đầu tư (giống như thông tư 06/2016/TT-BXD); Hệ số chi phí giảm so với trước.

3. Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế

Trong thông tư 11/2021/TT-BXD: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có thêm hệ số cho “Riêng công tác xây dựng trong đường hầm”

4. Thu nhập chịu thuế tính trước

Định mức thu nhập chịu thuế tính trước trong thông tư 11/2021/TT-BXD: Cơ bản là không thay đổi so với Thông tư 09/2019/TT-BXD

 

II. Xác định dự toán chi phí khảo sát

 

1. Chi phí gián tiếp:

Xác định chi phí gián tiếp trong thông tư 11/2021/TT-BXD: Cơ bản là không thay đổi so với Thông tư 09/2019/TT-BXD

2. Thu nhập chịu thuế tính trước:

Xác định Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước trong thông tư 11/2021/TT-BXD: Cơ bản là không thay đổi so với Thông tư 09/2019/TT-BXD

3. Chi phí phụ vụ công tác khảo sát xây dựng:

-Hệ số định mức chi phí không đổi so với Thông tư 09/2019/TT-BXD.

- Điều chỉnh lại cách tính trong thông tư 11/2021/TT-BXD: Chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và chi phí lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng tính trên tổng chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước (T + GT + TL). Trước đây, tại Thông tư 09/2019/TT-BXD, Chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và chi phí lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng tính trên tổng chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp (T + GT)

        -----------------------------------------------------

>>>>Xem thêm

 1. Video hướng dẫn áp dụng thông tư số 11/2021/TT-BXD, số 12/2021/TT-BXD, số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng trên dự toán Escon
 2. Áp dụng thông tư số 11/2021/TT-BXD, số 12/2021/TT-BXD, số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng trên dự toán Escon
 3. Một số thay đổi của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành Định mức xây dựng
 4. Áp dụng dự toán theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
 5. Cập nhật hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất các tỉnh thành
 6. Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 7. Hệ thống thông tư hướng dẫn Nghị định 68 của Bộ xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, hiệu lực áp dụng từ 15/02/2020
 8. Phần mềm Dự toán Escon - Công cụ không thể thiếu cho các Công trình xây dựng lớn.
 9. Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon
 10. Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019
 11. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

Trên đây là hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Escon khi áp dụng các văn bản hướng dẫn tại thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình sử dụng phần mềm các bạn liên lạc theo thông tin sau để được hỗ trợ:

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

 

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại liên lạc

Email

Mr Thìn

0986 261 777

vuthin@cic.com.vn

Mr Quang

0967 33 1369

0908 366 986

quangta@cic.com.vn

Mr Thái

0939 261 463

huynhthai@cic.com.vn

Trân trọng!

//đặt mua