Menu

Sử dụng định mức cấp phối vật liệu bê tông qui định theo công văn số 1329 hay 1776 để lập dự toán

Gần đây, một số đơn vị có thắc mắc về việc sử dụng xi măng PCB, theo văn bản số 1329/BXD-VP ngày 19/12/2016 (sau đây gọi tắt là định mức 1329) công bố định mức cấp phối bê tông sử dụng xi măng PCB trong khi công văn số 1776/BXD-VP (sau đây gọi tắt là định mức 1776) công bố định mức cấp phối bê tông xi măng PC. Ngoài ra, định mức cấp phối bê tông xi măng PCB công bố theo 1329 lại thấp hơn nhiều so với định mức cấp phối bê tông xi măng PC công bố tại công văn 1776.

Vấn đề đặt ra là sử dụng cấp phối bê tông theo 1329 hay theo  định mức 1776 mới phù hợp. Bài viết sau đây hy vọng sẽ giúp các đơn vị cùng tìm hiểu về tiêu chuẩn của xi măng PC và xi măng PCB, hệ thống định mức vật tư (1329) và định mức dự toán (định mức 1776), khi lập dự toán thì nên chọn định mức nào là đúng và phù hợp nhất.

A. Tìm hiểu xi măng PC, xi măng PCB:

 1. Ký hiệu PC và PCB được ghi trên bao bì có ý nghĩa gì?:
 2. PC (Portland Cement), có nghĩa là xi măng poóc lăng.

- Xi măng poóc lăng là chất kết dính thủy, được chế tạo bằng cách nghiền mịn clinker xi măng poóc lăng với một lượng thạch cao cần thiết. Trong quá trình nghiền có thể sử dụng phụ gia công nghệ nhưng không quá 1% so với khối lượng clinker.
- Chất lượng xi măng PC được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 2682:2009.
- Xi măng poóc lăng gồm các mác PC30, PC40 và PC50, trong đó:
+ PC là kí hiệu quy ước cho xi măng poóc lăng.

+ Các trị số 30, 40, 50 là cường độ nén tối thiểu của mẫu vữa chuẩn sau 28 ngày đóng rắn, tính bằng MPa, xác định theo TCVN 6016:1995 (ISO 679:1989).

 1. PCB (Portland Cement Blended), có nghĩa là xi măng poóc lăng hỗn hợp.

- Xi măng poóc lăng hỗn hợp là chất kết dính thủy, được sản xuất bằng cách nghiền mịn hỗn hợp clinker xi măng poóc lăng với một lượng thạch cao cần thiết và các phụ gia khoáng, có thể sử dụng phụ gia công nghệ (nếu cần) trong quá trình nghiền hoặc bằng cách trộn đều các phụ gia khoáng đã nghiền mịn với xi măng poóc lăng.
- Chất lượng xi măng poóc lăng hỗn hợp được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 6260:2009.

- Xi măng poóc lăng hỗn hợp gồm ba mác PCB30, PCB40 và PCB50, trong đó:
+ PCB là kí hiệu quy ước cho xi măng poóc lăng hỗn hợp.

+ Các trị số 30, 40, 50 là cường độ nén tối thiểu mẫu vữa chuẩn ở tuổi 28 ngày đóng rắn, tính bằng MPa, xác định theo TCVN 6016:1995 (ISO 679:1989).

 1. Sự  khác nhau giữa xi măng poóc lăng (PC) và xi măng poóc lăng hỗn hợp (PCB):

- Xi măng poóc lăng (PC): là hỗn hợp của clinker và thạch cao được nghiền mịn còn đối với xi măng poóc lăng hỗn hợp (PCB), ngoài hai thành phần nêu trên, nhà sản xuất còn đưa thêm một hoặc nhiều loại phụ gia khoáng (có hoặc không có hoạt  tính).

- Về cơ bản 2 loại xi măng là không khác nhau nhiều, chỉ khác nhau về hàm lượng phụ gia. Xi măng PC có cường độ ban đầu lớn hơn so với xi măng PCB

 
Tên chỉ tiêu Mức
PC30 PCB30 PC40 PCB40 PC50 PCB50
Cường độ nén, MPa, không nhỏ hơn:            
- 03 ngày +/- 45 min 16 14 21 18 25 22
- 28 ngày +/- 8h 30 30 40 40 50 50

 

-  Việc ghi nhãn PC hay PCB phụ thuộc vào tiêu chuẩn sản phẩm mà nhà sản xuất phải tuân thủ. Như đã phân tích ở trên, khi nhà sản xuất ghi nhãn bao bì là PC có nghĩa là lô hàng đó được sản xuất theo tiêu chuẩn ứng với chủng loại xi măng poóc lăng. Khi nhà sản xuất ghi trên bao bì là PCB, điều đó có nghĩa là sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ứng  với chủng loại xi măng poóc lăng hỗn hợp.

- Như vậy sử dụng xi măng PC hay xi măng PCB cũng đều cho chất lượng như nhau đó là cường độ nén Mpa sau 28 ngày không thấp hơn 40.

B. Sử dụng định mức cấp phối vật liệu bê tông qui định theo công văn số 1329 hay định mức 1776 để lập dự toán?

I. Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông qui định theo QĐ số 1329:

Định mức cấp phối vật liệu tính cho 1m3 vữa bê tông dùng để lập định mức dự toán, lập kế hoạch, quản lý vật tư của các doanh nghiệp xây dựng.
Vật liệu để sản xuất vữa bê tông là những vật liệu có quy cách, chất lượng theo đúng các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của Nhà nước. Số lượng vật liệu trong định mức chưa tính đến hao hụt ở các khâu: vận chuyển, bảo quản và thi công cũng như độ dôi của cát.
Trong thi công phải căn cứ vào tính chất vật liệu, điều kiện thi công cụ thể để tiến hành tính toán và thí nghiệm xác định cấp phối vật liệu vữa bê tông phù hợp nhằm bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật của công trình.
Các bảng định mức có ghi phụ gia thì việc sử dụng là bắt buộc. Tỷ lệ % lượng phụ gia sử dụng được giới hạn như sau:

- Phụ gia dẻo hóa: Tỷ lệ không vượt quá 6% khối lượng xi măng ghi trong bảng định mức.

- Phụ gia siêu dẻo: Tỷ lệ không vượt quá 15% khối lượng xi măng ghi trong bảng định mức.

Bảng sau đây minh họa định mức cấp phối vật liệu 1m3 vữa bê tông xi măng PCB 40, độ sụt 2-4cm qui định tại công văn số 1329.

 

Số hiệu STT Loại vật liệu ĐVT  Định mức (1329)
11.11212 - Vữa bê tông mác 200 xi măng PCB 40 độ sụt 2-4cm đá 0,5x1
  1 Xi măng PCB 40 kg 293
  2 Cát vàng m3 0,479
  3 Đá 0,5x1 m3 0,846
  4 Nước lít 195
11.12122 - Vữa bê tông mác 200 xi măng PCB 40 độ sụt 2-4cm đá 1x2
  1 Xi măng PCB 40 kg 278
  2 Cát vàng m3 0,483
  3 Đá 1x2 m3 0,857
  4 Nước lít 185

Bảng 1: Định mức cấp phối vật liệu 1 m3 bê tông xi măng PCB 40 qui định tại công văn số 1329

 1. Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông qui định theo QĐ số 1776: Hao phí vật liệu trong định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.Bảng sau đây minh họa định mức cấp phối vật liệu 1m3 vữa bê tông xi măng PC 40, độ sụt 2-4cm qui định tại công văn số 1776
Số hiệu STT Loại vật liệu ĐVT  Định mức (1776)
C3113 - Vữa bê tông mác 200 xi măng PC40 độ sụt 2-4cm đá 0,5x1
  1 Xi măng PC 40 kg 296
  2 Cát vàng m3 0,489
  3 Đá 0,5x1 m3 0,888
  4 Nước lít 195
C3123 - Vữa bê tông mác 200 xi măng PC40 độ sụt 2-4cm đá 1x2
  1 Xi măng PC 40 kg 281
  2 Cát vàng m3 0,493
  3 Đá 1x2 m3 0,891
  4 Nước lít 185

Bảng 2: Bảng cấp phối vật liệu 1 m3 bê tông xi măng PC 40 qui định tại định mức 1776

III. Sử dụng định mức 1329 hay định mức 1776 để lập dự toán công trình

Chọn định mức 1329 hay định mức 1776 để lập dự toán. Trước hết chúng ta xem lại nội dung hướng dẫn áp dụng của 2 bộ định mức này, cụ thể như sau:
- Định mức 1329: Định mức vật tư trong xây dựng là cơ sở để lập định mức dự toán, quản lý vật tư xây dựng công trình và tính giá vật liệu xây dựng đến chân công trình.

- Định mức 1776: Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Định mức 1329: Số lượng vật liệu trong định mức chưa tính đến hao hụt ở các khâu: vận chuyển, bảo quản và thi công cũng như độ dôi của cát.

- Định mức 1776: Hao phí vật liệu trong định mức dự toán đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.

Như vậy, để lập dự toán chúng ta phải sử dụng định mức dự toán (định mức 1776). Ngoài ra cấp phối bê tông qui định tại định mức1329 chưa tính đến hao hụt, nếu đã tính đến % hao hụt, chúng ta có định mức đề lập dự toán cũng chính là định mức cấp phối bê tông đã qui định tại QĐ số 1776. Bảng sau đây minh họa định mức cấp phối vật liệu 1m3 vữa bê tông căn cứ từ định mức 1329 công thêm % hao hụt = định mức cấp phối qui định tại định mức 1776.

Số hiệu STT Loại vật liệu ĐVT  Định mức 1329 Hao hụt Định mức lập dự toán
11.11212 - Vữa bê tông mác 200 xi măng PCB 40 độ sụt 2-4cm đá 0,5x1
  1 Xi măng PCB 40 kg 293 1% 296
  2 Cát vàng m3 0,479 2% 0,489
  3 Đá 0,5x1 m3 0,846 5% 0,888
  4 Nước lít 195 - 195
11.12122 - Vữa bê tông mác 200 xi măng PC40 độ sụt 2-4cm đá 1x2
  1 Xi măng PCB 40 kg 278

1%

281
  2 Cát vàng m3 0,483 2% 0,493
  3 Đá 1x2 m3 0,857 4% 0,891
  4 Nước lít 185 - 185

Bảng 3: Bảng tính ĐM cấp phối vật liệu 1m3 BT xi măng PCB 40 căn cứ theo QĐ số 1329 và định mức hao hụt VL
So sánh kết quả tính toán bảng 3 và bảng 2, kết quả định mức là như nhau.

Kết luận:

 • Định mức sử dụng để lập dự toán phải là định mức dự toán (định mức 1776) không phải là định mức vật tư (1329).
  Sử dụng xi măng PC hoặc xi măng PCB đều cho chất lượng như nhau đó là cường độ nén Mpa sau 28 ngày không thấp hơn 40.
  - Do định mức 1776 qui định cấp phối vữa bê tông xi măng PC trong khi thị công dùng PCB ta chỉ cần thay xi măng PC thành PCB ở bảng giá vật tư và nhập giá thông báo cho xi măng PCB. 

  - Đơn giá xây dựng công trình các địa phương công bố vật liệu tính toán với định mức cấp phối sử dụng xi măng PC.
 • Video hướng dẫn chọn định mức cấp phối vữa bê tông theo định mức 1329 hay định mức 1776 để lập dự toán
 • Phần mềm dự toán Escon đã cập nhập đầy đủ định mức cấp phối vữa bê tông, cho phép chỉnh sửa, chuyển đổi qua lại giữa các mác vữa bê tông… Thông tin chi tiết vui lòng click Vào đây

 

Phần mềm dự toán Escon 15:

phan-mem-du-toan-lap-du-toan-cong-trinh-hang-dau

* Phần mềm dự toán xây dựng Escon 15 đã cập nhật đầy đủ các định mức xây dựng công trình và định mức ngành trên.

Giúp cho phần mềm dự toán công trình thực hiện đầy đủ các tính năng theo các định mức mới nhất và luôn cập nhật  bổ xung theo các văn bản, thông tư hướng dẫn mới của Bộ Xây Dựng.

Phần mềm dự toán xây dựng Escon luôn cập nhật các định mức, thông tư, các văn bản hướng dẫn mới nhất.

* Phần mềm dự toán xây dựng Escon luôn bổ xung thêm các tính năng mới của phần mềm dự toán trong tính dự toán, dự thầu, quyết toán, sử dụng các bộ đơn giá vật liệu mới nhất 2016 như: đơn giá xây dựng Hà Nội, đơn giá xây dựng tp. Hồ Chí Minh, ...

>>>>Xem thêm

 1. Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công Lào Cai theo Quyết định 1100/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 trên Phần mềm dự toán Escon
 2. Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn TP Hà Nội theo Văn bản số 1408/UBND-KT ngày 20/04/2020 của UBND tp Hà Nội về việc thực hiện một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội 
 3. Cập nhật Quyết định 869/QĐ-UBND Tp. Hà Nội về Đơn giá nhân công 2018 trong phần mềm dự toán ESCON.
 4. Cập nhật hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất các tỉnh thành
 5. Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 6. Hệ thống thông tư hướng dẫn Nghị định 68 của Bộ xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, hiệu lực áp dụng từ 15/02/2020
 7. Phần mềm Dự toán Escon - Công cụ không thể thiếu cho các Công trình xây dựng lớn.
 8. Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon
 9. Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019
 10. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

Phiên bản phần mềm dự toán miễn phí, hỗ trợ thử nghiệm có đầy đủ các chức năng của phần mềm dự toán công trình Escon 15 với giới hạn số công tác khi lập hồ sơ dự toán.

Tải phiên bản phần mềm dự toán miễn phí Escon 15 Tại đây

//đặt mua