Menu

Tổng hợp định mức xây dựng công trình và định mức ngành

STT
Số hiệu
Ghi chú
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Tải về
I. Định mức xây dựng công trình - Phần Xây dựng      
1 1776/BXD-VP Công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng 16/08/2007   Download
2 1091/QĐ-BXD Công bố theo quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng (sửa đổi, bổ sung định mức số 1776/BXD-VP) 26/12/2011   Download
3 1172/QĐ-BXD Công bố theo quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng (sửa đổi, bổ sung định mức số 1776/BXD-VP). Sử dụng Định mức xây dựng công trình kèm theo theo QĐ số 1172/QĐ-BXD chi phí nhân công công tác bả matit giảm 70% so với sử dụng định mức công bố theo công văn số 1776/BXD-VP 26/12/2012   Download
4 588/QĐ-BXD Công bố theo quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng (sửa đổi, bổ sung định mức số 1776/BXD-VP). Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, đường giao thông,... Bổ sung mới chương XII - Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô (Mã hiệu AM.11000 đến AM.33000) 29/05/2014   Download
5 235/QĐ-BXD Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 235/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) 04/04/2017   Download
II. Định mức xây dựng công trình - Phần Lắp đặt      
1 1777/BXD-VP Công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng 16/08/2007   Download
2 1173/QĐ-BXD Công bố theo quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng (sửa đổi, bổ sung định mức số 1777/BXD-VP). Sửa đổi toàn bộ chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình 26/12/2012   Download
3 587/QĐ-BXD Công bố theo quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng (sửa đổi, bổ sung định mức số 1777/BXD-VP). Thay thế, sửa đổi bổ sung nhiều công tác thuộc chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng 29/05/2014   Download
4  236/QĐ-BXD Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 235/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần Lắp đặt (bổ sung) 04/04/2017   Download
III. Định mức xây dựng công trình - Phần Khảo sát      
1 1779/BXD-VP Công bố kèm theo văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng 16/08/2007 01/02/2017 Download
2 1354/QĐ-BXD Công bố kèm theo văn bản số 1254/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 01/02/2017    
IV. Định mức xây dựng công trình - Phần Sửa chữa      
1 1778/BXD-VP Công bố kèm theo công văn số 1778/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng (mã bắt đầu bằng chữ X) 16/08/2007   Download
2 1129/QĐ-BXD Công bố kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ Xây dựng (mã bắt đầu bằng chữ S) 07/12/2009   Download
V. Định mức dự toán Dịch vụ công ích đô thị      
1 590/QĐ-BXD Công bố kèm theo Quyết định số: 590/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014
về việc ban hành định mức dự toán Sản xuất nước sạch và quản lý vận hành mạng cấp nước
30/05/2014   Download
2 591/QĐ-BXD Công bố kèm theo Quyết định số: 591/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014
về việc ban hành định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị
30/05/2014   Download
3 592/QĐ-BXD Công bố kèm theo Quyết định số: 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm
2014 về việc ban hành định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị
30/05/2014   Download
4 593/QĐ-BXD Công bố kèm theo Quyết định số: 593/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm
2014 về việc ban hành định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị
30/05/2014   Download
5 594/QĐ-BXD Công bố kèm theo Quyết định số: 594/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm
2014 về việc ban hành định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị
30/05/2014   Download
VI. Định mức văn hóa      
1 13/QĐ-BVHTT ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BẢO QUẢN, TU BỔ VÀ PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH 01/04/2004   Download
VII. Định mức viễn thông      
1 258/BTTTT Công bố định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông 09/02/2009   Download
2 06/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐM Bộ định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông ban hành kèm theo QĐ số 06/QĐ-VNPT-HĐTV-KH ngày 09/01/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 09/01/2013   Download
3 147/QĐ-VNPT-HĐTV-KH Quyết định số 147/QĐ-VNPT-HĐTV-KH ngày 30/7/2010 v/v Ban hành định mức trong đầu tư xây dựng của Tập đoàn BC-VT Việt Nam 30/07/2010   Download
4 1999A/QĐ-BTTTT Định mức khảo sát để Thiết kế - Dự toán công trình bưu chính, viễn thông và Định mức khảo sát để lập dự án công trình bưu chính, viễn thông ban hành theo quyết định 1999B/QĐ-BTTTT và 1999A/QĐ-BTTTT ngày 20/12/2010 20/12/2010   Download
VIII. Định mức ngành điện      
 1 6060/QĐ-BCT Quyết định Về việc công bố định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác Lắp đặt trạm biến áp ban hanh theo QĐ 6060/QĐ - BCT ngày 14/11/2008 14/11/2008 21/12/2106 Download
 2 6061/QĐ-BCT Quyết định Về việc công bố định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác Xây lắp đường dây tải ñiện 14/11/2008 21/12/2106 Download
 3 8081/BCT-TCNL Công bố hiệu chỉnh, bổ xung ĐM-ĐG chuyên nghành xây lắp công trình DZ và TBA 28/09/2011 21/12/2106 Download
 4 4970/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp 21/12/2106   Download
VIII. Định mức thí nghiệm     Download
           
IX. Định mức phòng trừ mối và côn trùng     Download
           
XI. Định mức vật tư      
 1 1784/BXD-VP Định mức vật tư trong xây dựng công bố kèm theo công văn số 1784/BXD-VP ngày 16/08/2007 16/08/2007   Download
 2 1329/QĐ-BXD Quyết định Công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng kèm theo QĐ số 1329/QĐ-BXD ngày 19 tháng 12 năm 2016 19/12/2016   Download

 

//đặt mua