Địa phương Quyết định
Hưng Yên

Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 06/05/2019 về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng.

Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 06/05/2019 về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Hà Tĩnh

Quyết định số 36/QĐ-SXD ngày 04/04/2019 của Sở xây dựng tỉnh Hà Tĩnh về việc Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh:

 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng
Vĩnh Phúc

Quyết định 35/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố bổ sung bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc:

 • Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng ( sửa đổi và bổ sung )
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình xây dựng
 • Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
Thái Nguyên

Quyết định 4151/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên năm 2019:

Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng ( sửa đổi và bổ sung)

Đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt ( sửa đổi và bổ sung)

Cao Bằng

Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt;

Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát;

Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình xây dựng;

Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình – Phần đường dây và trạm biến áp;

Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình – Phần đơn giá dịch vụ công ích đô thị.

Thái Bình

Quyết định 3223/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Thái Bình về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình:

 1. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung);
 2. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (bổ sung);
 3. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng.
Sơn La Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Phú Thọ

Quyết định 1774/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung);

Quyết định 1774/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

Quyết định 1774/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu công trình xây dựng;

Hà Tĩnh

Quyết định số 59/QĐ-SXD ngày 20/07/2018 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung);

Quyết định số 59/QĐ-SXD ngày 20/07/2018 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh – Phần lắp đặt (bổ sung);

Quyết định số 59/QĐ-SXD ngày 20/07/2018 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh – Phần sửa chữa hoặc bảo dưỡng công trình xây dựng;

Quyết định số 59/QĐ-SXD ngày 20/07/2018 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng;

Hà Nam

Quyết định 1219/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;

Hồ Chí Minh

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND TP.Hồ Chí Minh về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản - Phần Khảo sát xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND TP.Hồ Chí Minh về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản - Phần Xây dựng; Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Trà Vinh

Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 09/07/2018 về việc Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh – Phần Xây dựng;

Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 09/07/2018 về việc Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh – Phần Lắp đặt;

Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 28/06/2018 về việc Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh – Phần Khảo sát xây dựng;

Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 09/07/2018 về việc Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh – Phần Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 09/07/2018 về việc Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh – Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng;

Bình Thuận

Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 05/07/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 05/07/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Phú Yên

Quyết định số 132/QĐ-SXD ngày 21/06/2018 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Phú Yên – Phần Xây dựng;

Quyết định số 130/QĐ-SXD ngày 21/06/2018 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Phú Yên – Phần Lắp đặt;

Quyết định số 131/QĐ-SXD ngày 21/06/2018 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Phú Yên – Phần Sửa chữa;

Hậu Giang

Quyết định 838/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc công bố Bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang: Phần chiếu sáng, cây xanh, chất thải rắn, thoát nước;

Quyết định 839/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Quyết định 840/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang: Phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát, thí nghiệm vật liệu, bưu chính viễn thông.

Kiên Giang

Quyết định 451/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố đơn giá phần xây dựng;

Quyết định 452/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố đơn giá phần khảo sát;

Quyết định 453/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố đơn giá phần lắp đặt;

Hải Phòng

Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Hải Phòng – Phần Sửa chữa;

Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Hải Phòng – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình xây dựng;

Viettel

Quyết định 1153/QĐ-CNVTQĐ-XD ban hành ngày 20/3/2018 của Tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội về việc ban hành Định mức xây dựng công trình viễn thông Viettel năm 2018.

Lạng Sơn

Quyết định 789/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn:

+ Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng;

+ Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt;

+ Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng;

+ Đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa;

+ Đơn giá xây dựng công trình – Phần Thí nghiệm vật liệu xây dựng;

- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định 798/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn;

Quảng Ngãi

Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 30/03/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Phần Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 30/03/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung);

Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 30/03/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Phần lắp đặt (bổ sung);

Hưng Yên

Quyết định 863/QĐ-UBND ngày 03/04/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Quyết định 865/QĐ-UBND ngày 03/04/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Quyết định 864/QĐ-UBND ngày 03/04/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Gia Lai

Quyết định số 38/QĐ-SXD của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành ngày 14/03/2018 về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Bình Dương

Quyết định số 541/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 06/03/2018 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung);

Quyết định số 541/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 06/03/2018 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương – Phần Lắp đặt (sửa đổi);

Quyết định số 541/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 06/03/2018 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương – Phần Khảo sát (sửa đổi và bổ sung);

Quyết định số 541/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 06/03/2018 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương – Phần Sửa chữa (sửa đổi và bổ sung);

Kiên Giang

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 01/03/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 01/03/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 01/03/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Hải Phòng

Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 về việc ban hành đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 về việc ban hành đơn giá thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 về việc ban hành Tập đơn giá bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 về việc ban hành đơn giá duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Bà Rịa – Vũng Tàu

Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng;

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt;

Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát;

Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa;

Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình bưu chính viễn thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Đắk Lắk

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành 19/01/2018 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Ninh Thuận

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần công tác xây trát gạch Block bê tông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

 

Hà Giang Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố đơn giá khảo sát xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

 

Thái Nguyên

Quyết định số 4127/QĐ-UBND ban hành ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên - Phần sửa chữa.

Quyết định số 4128/QĐ-UBND ban hành ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.

 

Tây Ninh Ngày 28/12/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định 3232/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Tây Ninh.

 

Tuyên Quang

Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang – Phần Xây dựng;

Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang – Phần Lắp đặt;

Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang – Phần Sửa chữa;

Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang – Phần Khảo sát;

Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang – Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng;

Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang – Đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị;

Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Trà Vinh

Quyết định 2436/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Quảng Bình

Quyết định số 4585/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình – Phần Xây dựng và Lắp đặt;

Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Quảng Bình;

Quảng Ninh

Quyết định số 4999/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Quyết định số 5000/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình;

Quyết định số 5001/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện;

Quyết định số 5002/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính viễn thông;

Phú Thọ

Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ – Phần Xây dựng

Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ – Phần Lắp đặt

Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ – Phần Khảo sát

Hải Phòng

Quyết định 3050/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố tập đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định 3051/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố tập đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định 3052/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố tập đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định 3053/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bắc Giang

Ngày 11/10/2017 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 678/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang gồm các phần sau:

Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)

Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát Bảng giá ca máy và thiết bị thi công

Định mức sửa chữa

Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán sửa chữa hoặc bảo dưỡng công trình xây dựng

Định mức Thí Nghiệm

Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng

Bình Dương

Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND Tỉnh Bình Dương về việc Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương – Phần Lắp đặt

Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND Tỉnh Bình Dương về việc Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương – Phần Xây dựng

Lào Cai

Quyết định số 4486/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh V/v Ban hành tập đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Lào Cai.

Quyết định số 4485/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh V/v ban hành tập đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị tỉnh Lào cai

Hưng Yên

Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện – Phần lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Hưng Yên

Bến Tre

Quyết định 2303/QĐ-UBND ngày 29/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

Quyết định 2304/QĐ-UBND ngày 29/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bến Tre Quyết định 2305/QĐ-UBND ngày 29/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre – Phần xây dựng (Tập 1)

Quyết định 2306/QĐ-UBND ngày 29/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre – Phần xây dựng (Tập 2)

Quyết định 2307/QĐ-UBND ngày 29/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre – Phần khảo sát xây dựng

Quyết định 2308/QĐ-UBND ngày 29/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre – Phần sửa chữa

Quyết định 2309/QĐ-UBND ngày 29/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre – Phần lắp đặt

Quyết định 2310/QĐ-UBND ngày 29/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre – Phần bưu chính, viễn thông

Hà Nam

Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Hà Nam – Phần đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị;

Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Hà Nam – Phần đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;

Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Hà Nam – Phần đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Hà Nam – Phần đơn giá duy trì cây xanh đô thị

Hà Nội

Quyết định 6840/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 về việc công bố công bố quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Quyết định 6841/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 về việc công bố công bố quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Quyết định 6842/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 về việc công bố công bố quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Quyết định 7109/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 về việc công bố công bố quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá duy trì công viên cây xanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Quyết định 7109/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 về việc công bố công bố quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá duy trì chăn nuôi động vật trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Quảng Bình

Quyết định số 3164/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình - phần khảo sát xây dựng

Lai Châu

Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Lai Châu

Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bình Định

Văn bản số 4941/UBND-KTN ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định – Phần khảo sát

Văn bản số 4942/UBND-KTN ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Văn bản số 4943/UBND-KTN ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung

Hà Tĩnh

Quyết định số 69/QĐ-SXD ngày 05/9/2017 của Sở Xây dựng Hà Tĩnh về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh – Phần Khảo sát

Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị

Bộ GTVT

Thông tư số 18/2017/TT-BGTVT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu

Quyết định số 2744/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 30/8/2016 về việc ban hành định mức bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc

Trà Vinh

Quyết định 1293/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố đơn giá các dịch vụ công ích đô thị tỉnh Trà Vinh

Quyết định 1292/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố đơn giá các dịch vụ công ích đô thị tỉnh Trà Vinh (phần bổ sung)

Vĩnh Phúc

Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc – Phần Xây dựng

Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc – Phần Lắp đặt

Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc – Phần Khảo sát

Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc – Phần Sửa chữa

Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc – Phần đơn giá Dịch vụ Công ích Đô thị

Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 về việc công bố Bộ Đơn giá ca máy và thiết bị thi công

Lào Cai

Quyết Định 3425/QĐ-UBND ngày 31/07/2017 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa

Quyết Định 3424/QĐ-UBND ngày 31/07/2017 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh vv Ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai năm 2017 - Phần Khảo Sát

Bình Phước

Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Bưu chính viễn thông

Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

Quyết định 1415/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị – Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị

Quyết định 1415/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị – Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

Quyết định 1415/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị – Đơn giá duy trì cây xanh đô thị

Quyết định 1415/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị – Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

An Giang

Quyết định 472/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2017 về việc thay thế một phần Bộ Đơn giá Xây dựng công trình – Phần Khảo sát

Quảng Ngãi

Quyết định 194/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thái Bình

Quyết định 695/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bắc Ninh

Công bố kèm theo Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đơn giá XDCT tỉnh Bắc Ninh năm 2017 - Phần Khảo sát

Thái Nguyên

Quyết định 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ngày 26/05/2017 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên – Phần Xây dựng

Quyết định 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ngày 26/05/2017 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên – Phần Lắp đặt

Quyết định 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ngày 26/05/2017 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên – Phần Khảo sát

Quyết định 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ngày 26/05/2017 về việc công bố phụ lục bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

Cà Mau
Quyết định 161/QĐ-SXD ngày 01/03/2017 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau – phần Xây dựng

Quyết định 161/QĐ-SXD ngày 01/03/2017 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau – phần Lắp đặt

Quyết định 161/QĐ-SXD ngày 01/03/2017 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau – phần Khảo sát

Quyết định 161/QĐ-SXD ngày 01/03/2017 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau – phần Sửa chữa

Quyết định 161/QĐ-SXD ngày 01/03/2017 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau – phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.

   

ĐỊNH MỨC

Quyết định số 235/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) Quyết định số 236/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần lắp đặt (bổ sung)

Bắc Ninh

 Quyết định Số 105, 106/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng, Phần lắp đặt,

Hồ chí minh

Quyết định số Số: 998/QĐ-UBND VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC BỘ ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN CÔNG TÁC DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH;

Quyết định số Số: 1000/QĐ-UBND VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC BỘ ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN HỆ THỐNG CẦU, ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH;

Quyết định số Số: 1001/QĐ-UBND VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC BỘ ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN CÔNG TÁC DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ VÀ TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH;

Bình Dương

Quyết định số 1363/QĐ-UBND v/v Công bố Bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đà Nẵng

Quyết định 9072/QĐ-UBND  về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt

Quyết định 9073/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng

Quyết định 9074/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát

Quyết định 9075/QĐ-UBND về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Điện Biên

Quyết định số 130/QĐ-SXD; 131/QĐ-SXD; 128/QĐ-SXD về việc Công bố bộ đơn giá XDCT và Đơn giá dịch vụ công ích đô thị gồm:

   - Đơn giá phần xây dựng,

   - Đơn giá phần lắp đặt,

   - Đơn giá phần sửa chữa,

   - Đơn giá phần khảo sát,

   - Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Đơn giá Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu xây dựng; Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị

Hệ thống Văn bản Ngành XD 2017

Tổng hợp các văn bản hiện hành ngành Xây dựng năm 2017

Định mức

Tổng hợp định mức xây dựng và định mức ngành

Hướng dẫn Nhân công theo TT 05

Tổng hợp Văn bản hướng dẫn điều chỉnh nhân công theo Thông tư 05/2016/TT-BXD của các địa phương

Giá VLXD

Thông báo giá vật liệu liên Sở Tài chính - Xây dựng của 63 tỉnh/thành phố

Hà Nội

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 về việc công bố Đơn giá ca máy, thiết bị trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nôi.
Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội

Bắc Ninh

 Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình Công bố kèm theo Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Khảo sát

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Điện Lực

Quyết định số 4970/QĐ-BCT về việc công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp của Bộ Công thương ngày 21/12/2016

Lào Cai

Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp Đặt.

Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo Sát.

Ninh Bình

Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng;
Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt;

Quảng Ngãi

Quyết định 533/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi – Phần Lắp đặt

Quyết định 534/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi – Phần Dịch vụ công ích đô thị

Quyết định 535/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi – Phần Xây dựng

Quyết định 544/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi – Phần Khảo sát

Sơn La

Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố

Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt;

Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát;

Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa;

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Thanh Hóa

Quyết định số 3183/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành ngày 23/8/2016 về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Thanh Hóa

Hải Dương

Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt;
Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị;
Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng;
Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá ca máy và thiết bị thi công;
Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát;
Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – phần sửa chữa;

Trà Vinh

Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 6 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng (sửa đổi bổ sung theo định mức 588/2014/QĐ-BXD);

Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 6 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt (sửa đổi bổ sung theo định mức 587/2014/QĐ-BXD);

Sơn La Bảng giá ca máy công bố theo Quyết định số: 112/QĐ-SXD ngày 25/08/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
Lào Cai Bảng giá ca máy công bố theo Quyết định số: 2422/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Lào Cai
 Vĩnh Phúc

Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

     1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng
     2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt
     3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát

Long An

Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng (tập 1 và tập 2);

     1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng
     2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt
     3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa
     4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát

Hồ Chí Minh

Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh

     1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng
     2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt
     3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa
     4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát

Hà Nam

Quyết định 734/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam

 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (Sửa đổi, bổ xung
 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (Sửa đổi, bổ xung)
 3. Công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công

Đồng Tháp

Quyết định 431/QĐ-UBNDHC ngày 15/5/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)
Quyết định 430/QĐ-UBNDHC ngày 15/5/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp –
Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)
Quyết định 432/QĐ-UBNDHC ngày 15/5/2015 về việc công bố đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp –
Phần chiếu sáng, cây xanh, rác thải và thoát nước
Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp -
Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng, Số: 325/QĐ-UBND.HC, ngày 04 tháng 4 năm 2013.
Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp –
Phần xây dựng công trình thuỷ lợi, Số: 829/QĐ-UBND.HC, ngày 18 tháng 8 năm 2015.

Tiền Giang

QĐ 2047/QĐ-UBND ngày 29/07/2016 Quyết định Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
QĐ 2046/QĐ-UBND ngày 29/07/2016 Quyết định Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

TT, NĐ

Thông tư số 05/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Kon Tum

Quyết định số 1390, 58/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum (phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát, thí nghiệm vật liệu, dịch vụ công ích đô thị, thí nghiệm điện, đường dây và trạm biến áp)

Viễn Thông

Quyết định số 225/TTr-XD ngày 3/12/2014 tập đoàn viễn thông quân đội về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung định mức bảo dưỡng trạm BTS
Quyết định số 281/TTr-XD ngày 5/2/2015 tập đoàn viễn thông quân đội về việc phê duyệt bổ sung định mức bảo dưỡng thiết bị, nhà trạm BTS, trạm và tuyến truyền dẫn 

Phú Thọ

Quyết định số 5324, 5323, 5322, 5325/2015/UBND-KT6 ngày 23/12/2015 của UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ (phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa)

Đắk Lắk

Quyết định số 50, 51, 52, 53/2015/QĐ-UBND, ngày 17/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk (phần xây dựng, lắp đặt)

Nghệ An

Quyết định số Số 5613, 5614, 5612, 5615, 5916 và 5917/UBND ngày 16/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An (phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, đường dây và trạm biến áp)
Hòa Bình Quyết định số 1563/UBND-CNXD ngày 08/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hòa Bình (phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát, thí nghiệm vật liệu, dịch vụ công ích đô thị)
Bà Rịa - Vũng Tàu Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 9/3/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phần xây dựng)
Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 9/3/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phần lắp đặt)
Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 9/3/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phần cây xanh đô thị)
Quảng Ngãi Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi (phần khảo sát)
Đắk Nông Quyết định số 117/2014/QĐ-SXD ngày 27/11/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông (phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát, thí nghiệm vật liệu, dịch vụ công ích đô thị)
Nam Định Quyết định số 2675 đến 2679/QĐ-UBND và số 33/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định (phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát, thí nghiệm vật liệu, dịch vụ công ích đô thị)
Hưng Yên Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Bình Dương Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 10/09/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương (phần xây dựng, lắp đặt)
Bình Thuận Quyết định số Số 2740/QĐ-UBND ngày 20/08/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận (phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa)
Cần Thơ Quyết định số 94/SXD-KTXD ngày 21/04/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cần Thơ (phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát, thí nghiệm vật liệu, viễn thông)
Hà Nội Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Tp Hà Nội (phần xây dựng, lắp đặt)
Hải Phòng Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Tp Hải Phòng (phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát, thí nghiệm vật liệu)
Khánh Hòa Quyết định số 2369/2015/QĐ-UBND ngày 28/08/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa (phần xây dựng, lắp đặt)
Ninh Bình Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 04/09/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình (phần khảo sát)
Quảng Ninh Quyết định số 4068/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh (phần Đường dây, Trạm biến áp, Chiếu sáng và Thí nghiệm điện)
Sơn La Quyết định số 2471, 2472/QĐ-UBND ngày 18/09/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La (phần xây dựng, lắp đặt)
Thừa Thiên Huế Quyết định số 2841 đến 2844/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế (phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa)
Thái Nguyên Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên (phần xây dựng, lắp đặt)

Xem thêm

Với đầy đủ các tính năng của một phần mềm dự toán, đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng, Escon 15 ra đời với những tính năng mới và ưu việt hơn bao giờ hết. Những gì phần mềm dự toán khác có – Escon có, còn những sự độc đáo của Escon có - chắc chắn không có phần mềm nào có. Có thể nói đối với Escon không gì là không thể thực hiện được. 

Với Escon phiên bản 15, mọi việc đều trở nên đơn giản, dễ dàng hơn. Ngoài việc mang đầy đủ những tính năng cơ bản của một phần mềm dự toán trong xây dựng, Escon phiên bản 15 ra đời với những tính năng mới được nâng cấp, bổ sung đảm bảo  Nhanh chóng, Chính xác, Tiện lợi nhất cho người sử dụng:

Tính năng trong mục “Công cụ”

 • Chỉnh sửa font chữ, cỡ chữ, căn lề linh hoạt như trong excel tại tất cả các bảng
 • Tạo ghi chú cho công tác để dễ dàng đánh dấu, theo dõi
 • Thiết lập in ấn giống office sau khi hoàn thành xong công việc lập dự toán
 • Cho phép người dùng đặt mật khẩu cho từng file dự toán với độ bảo mật cao

-  Tính năng trong mục “Tiên Lượng"

Bảng tiên lượng

 • Tính năng vận chuyển vật tư lên cao
 • Tính năng chèn dòng, xóa dòng, coppy, paste, cut từng hạng mục, từng công tác
 • Tìm kiếm dễ dàng, tìm kiếm như trong google, tìm kiếm một lúc tất cả các thông tin như mã công việc, tên công việc, đơn vị..v.v.
 • Chuyển đổi diễn giải công thức từ dài, rộng, cao sang diễn giải khối lượng và ngược lại
 • người sử dụng có thể dễ dàng xác định phương pháp làm việc cũng như điều chỉnh dễ dàng, trực quan các thông số liên quan đến bảng tính hiện thờ
 • chuyển đổi vữa PC30 ->  PC40 ->  BT thương phẩm cho từng công tác hoặc cả công trình….
 •  Tạo công trình mới theo mẫu của từng địa phương đã cài đặt theo các thông số theo đúng đặc điểm của từng loại hình công trình, địa phương
 • Tạo thư viện mẫu nhóm, hạng mục, công trình. Khi muốn sử dụng lại chỉ cần kéo thả từ thư viện mẫu
 • Tính được dự toán phát sinh
 • Tính năng ghép các công tác vào nhóm theo yêu cầu của người sử dụng
 • Tính năng ghép nhiều hạng mục từ các công trình khác
 • Việc cho chọn đồng thời nhiều đơn giá 1 lúc giúp quá trình tra lại đơn giá nhanh hơn.
 • Tốc độ xử lý cực nhanh

-  Tính năng trong mục “Gía Vật Tư”

  Giá vật tư

 • Cho phép nhập giá thông báo từ file excel bất kỳ.
 • Điều chỉnh giá thông báo vật tư bằng các cột hệ số điều chỉnh và tỷ lệ VAT (đối với vật tư có giá thông báo đã bao gồm VAT)
 • Tính năng tạo bảng giá thông báo vật liệu theo quý, tháng trực tuyến
 • Tính năng tạo và lưu bảng giá thông báo để sử dụng cho công trình sau

-  Tính năng trong mục “Cước vận chuyển”

Cước vận chuyển 

 • Tính toán cước vận chuyển chi tiết, đầy đủ bao gồm : cước cơ giới, cước thủ công, cước vận chuyển đường thủy và chi phí trung chuyển bảo quản hiện trường
 • Cho phép thêm, sao chép cước vận chuyển của các vật tư, của hạng mục, của các công trình khác.
 • Thao tác đơn giản, người sử dụng có thể nhanh chóng tính được chi phí vận chuyển vật tư đến tận chân công trình
 • Mỗi hạng mục được tính với bảng cước vận chuyển riêng nên hoàn toàn có thể tính chính xác cước vận chuyển cho từng hạng mục

-  Xác định chi phí giá nhân công trong mục “Nhân công”

Bảng nhân công 

 • Ngoài các cách tính giá nhân công thông thường hiện nay Escon 15 đã cập nhật phương pháp tính giá nhân công  theo TT01/2015 mới nhất Ngoài ra người dùng có thể chọn 1 trong 3 cách tính giá nhân công mà phần mềm đã có sẵn đó là : Tính trực tiếp theo lương và phụ cấp, Tính theo hệ số điều chỉnh hoặc Nhập trực tiếp giá nhân công
 • Escon 15 áp dụng phương pháp tính giá nhân công trong Nghị định 205/2004 và nghị định 97/2009
 • Escon 15 còn linh hoạt để ẩn một tính năng có thể giúp người sử dụng tự định nghĩa thêm phụ cấp đối với một số vùng đặc biệt khi thông tư, nghị định có thay đổi
 • Escon 15 còn cho phép  điều chỉnh giá nhân công từ nhóm 1 lên nhóm 2 hoặc nhóm 3

-Tính năng trong mục “Giá máy”

 
 
 • Tương tự cách tính giá nhân công  hiện nay Escon 15 đã cập nhật phương pháp tính giá ca máy theo TT01/2015 mới nhất
 • Cách tính giá nhân công lái máy hoàn toàn độc lập với cách tính giá nhân công giúp người dùng có thể điều chỉnh phù hợp với nơi lập dự toán
 • Escon 15 tính toán giá ca máy theo hai phương pháp dựa trên hướng dẫn của Thông tư 06/2010
 • Escon 15 còn tính toán theo phương pháp bù giá ca máy, phân tích chi tiết bù giá nhân công máy và bù giá nhiên liệu để tổng hợp tính ra giá ca máy chính xác
 • Escon 15 cho phép người sử dụng có thể lưu giá ca máy theo từng quý, năm
 • Mã máy sử dụng trong chương trình trùng hợp luôn với số thứ tự trong ca máy của Thông tư 06/2010/TT-BXD, điều này giúp công tác kiểm tra nhanh và mạch lạc

Tính năng trong mục “Tổng hợp vật tư”

 • Phân tích và tổng hợp chi tiết khối lượng, đơn giá gốc, giá thông báo, giá hiện trường của tất cả các loại vật tư.
 • Tổng hợp đầy đủ nhiên liệu và nhân công lái máy
 • Tính đơn giá công trình theo đơn giá gốc, giá thông báo, giá hiện trường.

 

 -Bảng “tổng hợp kinh phí hạng mục” với nhiều mẫu khác nhau

 

 • Hiện nay Escon 15 đã cập nhập đầy đủ các biểu mẫu và hệ số theo TT04/2010 và NĐ32/2015
 • Cho phép tra hệ số bù trực tuyến theo văn bản hướng dẫn của từng địa phương.
 • Escon 15 đã tạo sẵn nhiều mẫu tổng hợp kinh phí hạng mục khác nhau để người dùng lựa chọn tuỳ thuộc vào yêu cầu công việc
 • Escon 15 cho phép người dùng tự tạo các mẫu tổng hợp kinh phí hạng mục của riêng mình một cách dễ dàng. Việc tra hệ số chi phí cũng hoàn toàn đơn giản với chỉ 1 vài thao tác bấm chuột lựa chọn

- Bảng “Tổng hợp kinh phí” theo quyết định 957/2009/QĐ-BXD, thông tư 33/2007/TT-BTC thông tư 19/2011/TT-BTC thông tư 75/2014/TT – BTC và NĐ63/2014/NĐ - CP

 

-Bảng chiết tính dự thầu và đơn giá dự thầu thể hiện đầy đủ, chi tiết

 

-Tính năng thẩm tra, kiểm định chi tiết, đầy đủ

 

 • Escon 15 giúp các đơn vị có chức năng thẩm tra, kiểm định…có thể kiểm tra lại các hồ sơ dự toán một cách chính xác và nhanh nhất
 • Escon 15 cho phép người dùng thẩm tra từ 1 file Excel bất kì
 • Với mỗi sự thay đổi ở bảng tiên lượng so với đơn giá gốc đều được phần mềm thẩm tra và thể hiện đầy đủ giúp người dùng dễ dàng nhận biết và có thể xuất ra bảng Excel để in ấn

-Tính năng làm hồ sơ "Thanh - Quyết toán"

Video Tổng quan về phần mềm dự toán Escon

 

Hướng dẫn tạo, lưu, chia sẻ mẫu dự toán địa phương

 

Hướng dẫn thao tác tính giá ca máy

 

Hướng dẫn thao tác tính giá Nhân công

 

Hướng dẫn thao tác trên sheet Giá vật tư

 

Hướng dẫn tính cước vận chuyển

 

Hướng dẫn nhập tiên lượng từ Excel, ghép tiên lượng từ nhiều nguồn khác nhau

 

Hướng dẫn sử dụng sheet Tiên lượng

Hướng dẫn thao tác điều chỉnh giá gốc bị lệch giữa bảng tiên lượng và bảng THHP

Xem thêm video tại đây

 

 • Hướng dẫn tính giá nhân công Hà Nội năm 2019 theo Quyết định 189/QĐ-UBND

  Tin mới: Phần mềm dự toán ESCON đã cập nhật, khai thác sử dụng Tính giá nhân công Hà Nội theo Quyết định 189/2019 đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các quận, huyện tại thành phố Hà Nội. Ngày 10/01/2019 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 189/QĐ-UBND, về việc công bố giá nhân công Hà Nội năm 2019. Phần mềm dự toán ESCON đã cập nhật đầy đủ các nội dung của bảng giá…... Xem thêm

 • Áp dụng QĐ 980 - 981/QĐ-UBND – Bộ đơn giá xây dựng công trình địa bàn Tp Hải Phòng 2018

  Tin mới: Phần mềm dự toán ESCON đã cập nhật, khai thác sử dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình 2018  trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ngày 07/05/2018, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 980/QĐ-UBND và 981/QĐ-UBND về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Hải Phòng: phần sửa chữa và thí nghiệm vật liệu xây dựng. Bộ đơn giá  gồm hai phần: Đơn giá xây dựng công…... Xem thêm

 • Áp dụng QĐ 789/QĐ-UBND - Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2018

  Tin mới:  Phần mềm dự toán ESCON đã cập nhật, khai thác sử dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2018. Ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định 789/QĐ-UBND,  về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2018 bao gồm: + Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng; + Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp…... Xem thêm

Xem thêm

 • Áp dụng định mức khảo sát 1354 cho các công tác Thí nghiệm trong phòng

  Ngày 28/12/2016 Bộ xây dựng ban hành Quyết định số: 1354/QĐ-BXD V/v công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng. I. Hướng dẫn của QĐ 1354: - Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây…... Xem thêm

 • Áp dụng định mức sử dụng vật liệu 1329 trong trường hợp nào

  Ngày 19 tháng 12 năm 2016 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1329/QĐ-BXD về việc "Công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng",văn bản có hiểu lực từ ngày ban hành. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là phải áp dụng văn bản nào để lập dự toán xây dựng công trình? Nhiều người vẫn lầm tưởng đây là định mức xây dự toán nên thắc mắc tại sao lại không lấy định mức…... Xem thêm

 • HỆ THỐNG VĂN BẢN NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2017

  STT Số hiệu văn bản Nội dung văn bản Ngày hiệu lực VB thay thế 1 Quyết định 706/QĐ-BXD Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016 30/6/2017 QĐ 1161/2015 QĐ-BXD 2 Quyết định 451/QĐ-BXD Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình 23/5/2017 QĐ 788/2010 3 Luật xây dựng 50/2014 Luật xây dựng 50/2014 01/01/2015 Luật XD 16/2003/QH11 4…... Xem thêm

Xem thêm