Địa phương Quyết định

Hệ thống Văn bản Ngành XD 2017

Tổng hợp các văn bản hiện hành ngành Xây dựng năm 2017

Định mức

Tổng hợp định mức xây dựng và định mức ngành

Hướng dẫn Nhân công theo TT 05

Tổng hợp Văn bản hướng dẫn điều chỉnh nhân công theo Thông tư 05/2016/TT-BXD của các địa phương

Giá VLXD

Thông báo giá vật liệu liên Sở Tài chính - Xây dựng của 63 tỉnh/thành phố

Hà Nội

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 về việc công bố Đơn giá ca máy, thiết bị trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nôi.
Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố hà nội

Bắc Ninh

 Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình Công bố kèm theo Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Khảo sát

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Điện Lực

Quyết định số 4970/QĐ-BCT về việc công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp của Bộ Công thương ngày 21/12/2016

Lào Cai

Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp Đặt.

Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo Sát.

Ninh Bình

Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng;
Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt;

Quảng Ngãi

Quyết định 533/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi – Phần Lắp đặt

Quyết định 534/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi – Phần Dịch vụ công ích đô thị

Quyết định 535/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi – Phần Xây dựng

Quyết định 544/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi – Phần Khảo sát

Sơn La

Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố

Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt;

Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát;

Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa;

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Thanh Hóa

Quyết định số 3183/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành ngày 23/8/2016 về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Thanh Hóa

Hải Dương

Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt;
Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị;
Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng;
Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá ca máy và thiết bị thi công;
Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát;
Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – phần sửa chữa;

Trà Vinh

Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 6 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng (sửa đổi bổ sung theo định mức 588/2014/QĐ-BXD);

Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 6 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt (sửa đổi bổ sung theo định mức 587/2014/QĐ-BXD);

Sơn La Bảng giá ca máy công bố theo Quyết định số: 112/QĐ-SXD ngày 25/08/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
Lào Cai Bảng giá ca máy công bố theo Quyết định số: 2422/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Lào Cai
 Vĩnh Phúc

Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

     1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng
     2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt
     3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát

Long An

Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng (tập 1 và tập 2);

     1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng
     2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt
     3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa
     4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát

Hồ Chí Minh

Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh

     1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng
     2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt
     3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa
     4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát

Hà Nam

Quyết định 734/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam

 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (Sửa đổi, bổ xung
 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (Sửa đổi, bổ xung)
 3. Công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công

Đồng Tháp

Quyết định 431/QĐ-UBNDHC ngày 15/5/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)
Quyết định 430/QĐ-UBNDHC ngày 15/5/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp –
Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)
Quyết định 432/QĐ-UBNDHC ngày 15/5/2015 về việc công bố đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp –
Phần chiếu sáng, cây xanh, rác thải và thoát nước
Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp -
Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng, Số: 325/QĐ-UBND.HC, ngày 04 tháng 4 năm 2013.
Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp –
Phần xây dựng công trình thuỷ lợi, Số: 829/QĐ-UBND.HC, ngày 18 tháng 8 năm 2015.

Tiền Giang

QĐ 2047/QĐ-UBND ngày 29/07/2016 Quyết định Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
QĐ 2046/QĐ-UBND ngày 29/07/2016 Quyết định Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

TT, NĐ

Thông tư số 05/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Kon Tum

Quyết định số 1390, 58/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum (phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát, thí nghiệm vật liệu, dịch vụ công ích đô thị, thí nghiệm điện, đường dây và trạm biến áp)

Viễn Thông

Quyết định số 225/TTr-XD ngày 3/12/2014 tập đoàn viễn thông quân đội về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung định mức bảo dưỡng trạm BTS
Quyết định số 281/TTr-XD ngày 5/2/2015 tập đoàn viễn thông quân đội về việc phê duyệt bổ sung định mức bảo dưỡng thiết bị, nhà trạm BTS, trạm và tuyến truyền dẫn 

Phú Thọ

Quyết định số 5324, 5323, 5322, 5325/2015/UBND-KT6 ngày 23/12/2015 của UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ (phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa)

Đắk Lắk

Quyết định số 50, 51, 52, 53/2015/QĐ-UBND, ngày 17/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk (phần xây dựng, lắp đặt)

Nghệ An

Quyết định số Số 5613, 5614, 5612, 5615, 5916 và 5917/UBND ngày 16/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An (phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, đường dây và trạm biến áp)
Hòa Bình Quyết định số 1563/UBND-CNXD ngày 08/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hòa Bình (phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát, thí nghiệm vật liệu, dịch vụ công ích đô thị)
Bà Rịa - Vũng Tàu Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 9/3/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phần xây dựng)
Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 9/3/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phần lắp đặt)
Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 9/3/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phần cây xanh đô thị)
Quảng Ngãi Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi (phần khảo sát)
Đắk Nông Quyết định số 117/2014/QĐ-SXD ngày 27/11/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông (phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát, thí nghiệm vật liệu, dịch vụ công ích đô thị)
Nam Định Quyết định số 2675 đến 2679/QĐ-UBND và số 33/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định (phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát, thí nghiệm vật liệu, dịch vụ công ích đô thị)
Hưng Yên Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Bình Dương Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 10/09/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương (phần xây dựng, lắp đặt)
Bình Thuận Quyết định số Số 2740/QĐ-UBND ngày 20/08/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận (phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa)
Cần Thơ Quyết định số 94/SXD-KTXD ngày 21/04/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cần Thơ (phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát, thí nghiệm vật liệu, viễn thông)
Hà Nội Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Tp Hà Nội (phần xây dựng, lắp đặt)
Hải Phòng Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Tp Hải Phòng (phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát, thí nghiệm vật liệu)
Khánh Hòa Quyết định số 2369/2015/QĐ-UBND ngày 28/08/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa (phần xây dựng, lắp đặt)
Ninh Bình Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 04/09/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình (phần khảo sát)
Quảng Ninh Quyết định số 4068/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh (phần Đường dây, Trạm biến áp, Chiếu sáng và Thí nghiệm điện)
Sơn La Quyết định số 2471, 2472/QĐ-UBND ngày 18/09/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La (phần xây dựng, lắp đặt)
Thừa Thiên Huế Quyết định số 2841 đến 2844/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế (phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa)
Thái Nguyên Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên (phần xây dựng, lắp đặt)

Xem thêm

Với đầy đủ các tính năng của một phần mềm dự toán, đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng, Escon 15 ra đời với những tính năng mới và ưu việt hơn bao giờ hết. Những gì phần mềm dự toán khác có – Escon có, còn những sự độc đáo của Escon có - chắc chắn không có phần mềm nào có. Có thể nói đối với Escon không gì là không thể thực hiện được. 

Với Escon phiên bản 15, mọi việc đều trở nên đơn giản, dễ dàng hơn. Ngoài việc mang đầy đủ những tính năng cơ bản của một phần mềm dự toán trong xây dựng, Escon phiên bản 15 ra đời với những tính năng mới được nâng cấp, bổ sung đảm bảo  Nhanh chóng, Chính xác, Tiện lợi nhất cho người sử dụng:

Tính năng trong mục “Công cụ”

 

 • Chỉnh sửa font chữ, cỡ chữ, căn lề linh hoạt như trong excel tại tất cả các bảng
 • Tạo ghi chú cho công tác để dễ dàng đánh dấu, theo dõi
 • Thiết lập in ấn giống office sau khi hoàn thành xong công việc lập dự toán
 • Cho phép người dùng đặt mật khẩu cho từng file dự toán với độ bảo mật cao

-  Tính năng trong mục “Tiên Lượng"


 • Tính năng vận chuyển vật tư lên cao
 • Tính năng chèn dòng, xóa dòng, coppy, paste, cut từng hạng mục, từng công tác
 • Tìm kiếm dễ dàng, tìm kiếm như trong google, tìm kiếm một lúc tất cả các thông tin như mã công việc, tên công việc, đơn vị..v.v.
 • Chuyển đổi diễn giải công thức từ dài, rộng, cao sang diễn giải khối lượng và ngược lại
 • người sử dụng có thể dễ dàng xác định phương pháp làm việc cũng như điều chỉnh dễ dàng, trực quan các thông số liên quan đến bảng tính hiện thờ
 • chuyển đổi vữa PC30 ->  PC40 ->  BT thương phẩm cho từng công tác hoặc cả công trình….
 •  Tạo công trình mới theo mẫu của từng địa phương đã cài đặt theo các thông số theo đúng đặc điểm của từng loại hình công trình, địa phương
 • Tạo thư viện mẫu nhóm, hạng mục, công trình. Khi muốn sử dụng lại chỉ cần kéo thả từ thư viện mẫu
 • Tính được dự toán phát sinh
 • Tính năng ghép các công tác vào nhóm theo yêu cầu của người sử dụng
 • Tính năng ghép nhiều hạng mục từ các công trình khác
 • Việc cho chọn đồng thời nhiều đơn giá 1 lúc giúp quá trình tra lại đơn giá nhanh hơn.
 • Tốc độ xử lý cực nhanh

-  Tính năng trong mục “Gía Vật Tư”

 

 • Cho phép nhập giá thông báo từ file excel bất kỳ.
 • Điều chỉnh giá thông báo vật tư bằng các cột hệ số điều chỉnh và tỷ lệ VAT (đối với vật tư có giá thông báo đã bao gồm VAT)
 • Tính năng tạo bảng giá thông báo vật liệu theo quý, tháng trực tuyến
 • Tính năng tạo và lưu bảng giá thông báo để sử dụng cho công trình sau

-  Tính năng trong mục “Cước vận chuyển”

 

 • Tính toán cước vận chuyển chi tiết, đầy đủ bao gồm : cước cơ giới, cước thủ công, cước vận chuyển đường thủy và chi phí trung chuyển bảo quản hiện trường
 • Cho phép thêm, sao chép cước vận chuyển của các vật tư, của hạng mục, của các công trình khác.
 • Thao tác đơn giản, người sử dụng có thể nhanh chóng tính được chi phí vận chuyển vật tư đến tận chân công trình
 • Mỗi hạng mục được tính với bảng cước vận chuyển riêng nên hoàn toàn có thể tính chính xác cước vận chuyển cho từng hạng mục

-  Xác định chi phí giá nhân công trong mục “Nhân công”

 

 • Ngoài các cách tính giá nhân công thông thường hiện nay Escon 15 đã cập nhật phương pháp tính giá nhân công  theo TT01/2015 mới nhất Ngoài ra người dùng có thể chọn 1 trong 3 cách tính giá nhân công mà phần mềm đã có sẵn đó là : Tính trực tiếp theo lương và phụ cấp, Tính theo hệ số điều chỉnh hoặc Nhập trực tiếp giá nhân công
 • Escon 15 áp dụng phương pháp tính giá nhân công trong Nghị định 205/2004 và nghị định 97/2009
 • Escon 15 còn linh hoạt để ẩn một tính năng có thể giúp người sử dụng tự định nghĩa thêm phụ cấp đối với một số vùng đặc biệt khi thông tư, nghị định có thay đổi
 • Escon 15 còn cho phép  điều chỉnh giá nhân công từ nhóm 1 lên nhóm 2 hoặc nhóm 3

-Tính năng trong mục “Giá máy”

 

 
 • Tương tự cách tính giá nhân công  hiện nay Escon 15 đã cập nhật phương pháp tính giá ca máy theo TT01/2015 mới nhất
 • Cách tính giá nhân công lái máy hoàn toàn độc lập với cách tính giá nhân công giúp người dùng có thể điều chỉnh phù hợp với nơi lập dự toán
 • Escon 15 tính toán giá ca máy theo hai phương pháp dựa trên hướng dẫn của Thông tư 06/2010
 • Escon 15 còn tính toán theo phương pháp bù giá ca máy, phân tích chi tiết bù giá nhân công máy và bù giá nhiên liệu để tổng hợp tính ra giá ca máy chính xác
 • Escon 15 cho phép người sử dụng có thể lưu giá ca máy theo từng quý, năm
 • Mã máy sử dụng trong chương trình trùng hợp luôn với số thứ tự trong ca máy của Thông tư 06/2010/TT-BXD, điều này giúp công tác kiểm tra nhanh và mạch lạc

Tính năng trong mục “Tổng hợp vật tư”

 • Phân tích và tổng hợp chi tiết khối lượng, đơn giá gốc, giá thông báo, giá hiện trường của tất cả các loại vật tư.
 • Tổng hợp đầy đủ nhiên liệu và nhân công lái máy
 • Tính đơn giá công trình theo đơn giá gốc, giá thông báo, giá hiện trường.

 

 -Bảng “tổng hợp kinh phí hạng mục” với nhiều mẫu khác nhau

 

 • Hiện nay Escon 15 đã cập nhập đầy đủ các biểu mẫu và hệ số theo TT04/2010 và NĐ32/2015
 • Cho phép tra hệ số bù trực tuyến theo văn bản hướng dẫn của từng địa phương.
 • Escon 15 đã tạo sẵn nhiều mẫu tổng hợp kinh phí hạng mục khác nhau để người dùng lựa chọn tuỳ thuộc vào yêu cầu công việc
 • Escon 15 cho phép người dùng tự tạo các mẫu tổng hợp kinh phí hạng mục của riêng mình một cách dễ dàng. Việc tra hệ số chi phí cũng hoàn toàn đơn giản với chỉ 1 vài thao tác bấm chuột lựa chọn

- Bảng “Tổng hợp kinh phí” theo quyết định 957/2009/QĐ-BXD, thông tư 33/2007/TT-BTC thông tư 19/2011/TT-BTC thông tư 75/2014/TT – BTC và NĐ63/2014/NĐ - CP

 

-Bảng chiết tính dự thầu và đơn giá dự thầu thể hiện đầy đủ, chi tiết

 

-Tính năng thẩm tra, kiểm định chi tiết, đầy đủ

 

 • Escon 15 giúp các đơn vị có chức năng thẩm tra, kiểm định…có thể kiểm tra lại các hồ sơ dự toán một cách chính xác và nhanh nhất
 • Escon 15 cho phép người dùng thẩm tra từ 1 file Excel bất kì
 • Với mỗi sự thay đổi ở bảng tiên lượng so với đơn giá gốc đều được phần mềm thẩm tra và thể hiện đầy đủ giúp người dùng dễ dàng nhận biết và có thể xuất ra bảng Excel để in ấn

-Tính năng làm hồ sơ "Thanh - Quyết toán"

Video Tổng quan về phần mềm dự toán Escon

 

Hướng dẫn tạo, lưu, chia sẻ mẫu dự toán địa phương

 

Hướng dẫn thao tác tính giá ca máy

 

Hướng dẫn thao tác tính giá Nhân công

 

Hướng dẫn thao tác trên sheet Giá vật tư

 

Hướng dẫn tính cước vận chuyển

 

Hướng dẫn nhập tiên lượng từ Excel, ghép tiên lượng từ nhiều nguồn khác nhau

 

Hướng dẫn sử dụng sheet Tiên lượng

Hướng dẫn thao tác điều chỉnh giá gốc bị lệch giữa bảng tiên lượng và bảng THHP

Xem thêm video tại đây

 

 • HỆ THỐNG VĂN BẢN NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2017

  Năm 2017 với rất nhiều các văn bản mới. Để thuận tiện cho công việc lập dự toán mọi người hãy cập nhật các văn bản dưới đây nhé STT Số hiệu văn bản Nội dung văn bản Ngày hiệu lực VB thay thế 1 Luật xây dựng 50/2014 Luật xây dựng 50/2014 01/01/2015 Luật XD 16/2003/QH11 2 Thông tư 03/2016-TT-BXD Quy định về phân cấp công trình 2016 Thay thế TT 03/2013 BXD 3 Quyết định 640/2011-QĐ-BGTVT Quy định…... Xem thêm

 • Thông báo giá vật liệu Xây dựng mới nhất: 63 tỉnh/thành phố

  Để lập dự toán chúng ta phải đọc và tìm hiểu rất nhiều các Văn bản chuyên nghành xây dựng. Chúng ta còn phải cập nhật các bộ Định mức chuyên nghành để đưa các công việc từ bản vẽ vào công tác lập dự toán. Sau đó ta phải điều chỉnh Vật liệu, Nhân công, Ca máy theo hướng dẫn của địa phương lập dự toán. Để thuận tiện cho quá trình lập dự toán, sử dụng phần mềm…... Xem thêm

 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh Công bố kèm theo quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

  Ngày 30/12/2016 UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành: Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình. I. Hướng dẫn xác định giá ca máy theo QĐ số 1854/QĐ-UBND -  Định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công bố kèm theo Quyết Định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng - Chi phí nhân công được xác định tại Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016…... Xem thêm

Xem thêm

 • HỆ THỐNG VĂN BẢN NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2017

  Năm 2017 với rất nhiều các văn bản mới. Để thuận tiện cho công việc lập dự toán mọi người hãy cập nhật các văn bản dưới đây nhé STT Số hiệu văn bản Nội dung văn bản Ngày hiệu lực VB thay thế 1 Luật xây dựng 50/2014 Luật xây dựng 50/2014 01/01/2015 Luật XD 16/2003/QH11 2 Thông tư 03/2016-TT-BXD Quy định về phân cấp công trình 2016 Thay thế TT 03/2013 BXD 3 Quyết định 640/2011-QĐ-BGTVT Quy định…... Xem thêm

 • Thông báo giá vật liệu Xây dựng mới nhất: 63 tỉnh/thành phố

  Để lập dự toán chúng ta phải đọc và tìm hiểu rất nhiều các Văn bản chuyên nghành xây dựng. Chúng ta còn phải cập nhật các bộ Định mức chuyên nghành để đưa các công việc từ bản vẽ vào công tác lập dự toán. Sau đó ta phải điều chỉnh Vật liệu, Nhân công, Ca máy theo hướng dẫn của địa phương lập dự toán. Để thuận tiện cho quá trình lập dự toán, sử dụng phần mềm…... Xem thêm

 • Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai năm 2016

  Ngày 08 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND về việc:  - Công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng;  - Công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt;  - Công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát; HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1.CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ : - Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng…... Xem thêm

Xem thêm